Logo
Uniopèdia
Comunicació
Disponible a Google Play
Nou! Descarregar Uniopèdia al dispositiu Android™!
Instal·la
Accés més ràpid que el navegador!
 

Benzè

Índex Benzè

El benzè o benzé en química, és un hidrocarbur cíclic aromàtic, de fórmula C6H6). A la temperatura i pressió ordinària, és un líquid incolor, poc soluble en aigua i amb un punt d'ebullició de 80,1 °C. La molècula del benzè està constituïda per sis àtoms de carboni, formant un anell hexagonal. La representació del benzè mostrant els tipus d'enllaços entre els àtoms constituents resulta molt intricada, ja que els electrons que formen els enllaços es troben deslocalitzats, i per això normalment se substitueix per l'esquema de les dues formes equivalents mesòmeres de Kekulé, el descobridor de la seva forma. El benzè, una de les primeres matèries fonamentals de la indústria química orgànica, és obtingut per destil·lació fraccionada dels olis lleugers procedents de la destil·lació del quitrà d'hulla i a partir de productes del petroli. S'utilitza per a substàncies intermediàries en la fabricació de medicaments, colorants i altres composts orgànics, cuir artificial, linòleum, vernís, i laca i com a solvent d'ús molt generalitzat.

169 les relacions: Abelsonita, Aigua de cristal·lització, Alcòxid, Alcohol, Amina aromàtica, Aminofenol, Anèmia aplàstica, Anhídrid d'àcid, Anisol, Antracè, Anulè, Aparellament (teoria de grafs), Aromaticitat, Arsol, Augment ebullioscòpic, August Wilhelm von Hofmann, Èter difenílic polibromat, Èter difenílic policlorat, Àcid (5Z)-tetradec-5-enoic, Àcid 4-aminobenzoic, Àcid dotriacontanoic, Àcid icosanoic, Àcid lindèric, Àcid miristoleic, Àcid nisínic, Àcid nonandioic, Àcid obtusílic, Àcid pentatriacontanoic, Àcid tetradecanoic, Àcid tetratriacontanoic, Àcid undecanoic, Àcid ximènic, Benzaldehid, Benzo(a)pirè, Benzoat de sodi, Benzodiazepina, Benzofenona, Benzoquinona, Bifenil, Bifenil polibromat, Bifenil policlorat, BTEX, BTX, Carcinogènesi, Carl Julius Fritzsche, Catecolamina, Catherine Kousmine, Charles Friedel, Ciclohexà, Ciclohexè, ..., Compost alicíclic, Compost cíclic, Compost orgànic volàtil, Compost químic, Constant ebullioscòpica, Contaminant orgànic persistent, Craqueig catalític, Cumè, Deepwater Horizon, Descafeïnament, Descens crioscòpic, Descens de la pressió de vapor, Desnaturalització industrial, Desplaçament químic, Detergent, Diclorobenzè, Dissolució ideal, Dissolvent, Ebullició, Endrina, Enllaç químic, Enllaç sigma, Epipremnum aureum, Estirè, Estructura química, Etanol, Etil, Etilè, Fórmula esqueletal, Fenantrè, Fenilcetonúria, Fenol, Filtre òptic, Flavonoide, Fluorur d'argent(II), Fluorur d'hidrogen, Força d'enllaç, Fotocrom, Fracturació hidràulica, François Marie Raoult, Friedrich Karl Johannes Thiele, Friedrich Konrad Beilstein, Fum, Fumador passiu, Gasoil, Gerontologia, Grup aril, Grup fenil, Guglielmo Koerner, Helicè, Hepatitis, Hidrocarbur, Hidrocarbur aromàtic, Hidrocarbur aromàtic policíclic, Hidrodesalquilació, Hidroquinona, Hipòtesi del ciclol, James Dewar, Johann Josef Loschmidt, Kathleen Lonsdale, Lípid, Líquid iònic, Leucèmia mieloide aguda, Leucèmia mieloide crònica, Llista d'índexs de refracció, Llista d'especialitats 23 de la Nomenclatura de la UNESCO, Llista de compostos químics, Longitud d'enllaç, Mel·lita, Mesitilè, Metabolisme, Michael Faraday, Motor de combustió interna, Mutagen, Naftalè, Napalm, Nazisme, Nitrobenzè, Nitrosomonas, Oligomerització d'alquins, Ordre d'enllaç, P-Cimè, Piridina, Pirimidina, Plataforma petroliera, Polibutadiè, Producte natural, Propietat col·ligativa, Química computacional, Química orgànica, Quilogram, Quinona, Quitrà, Reacció d'acilació, Reacció Haller-Bauer, Reformat catalític, Regioselectivitat, Regla de Hückel, Regla de Trouton, Ressonància (química), Rigidesa dielèctrica, Sacarina, Símbols de perillositat, Senyals de perill, Serendipitat, Sistema conjugat, Styrax, Teoria àcid-base de Brønsted-Lowry, Teoria d'enllaç de valència, Tetraclorur de carboni, Tetrametiletilendiamina, Tolins, Toluè, Triangle de les Bermudes, Vera Yevstafievna Popova, Viktor Meyer, Xilè, 2,4-dinitrofenol, 2-Feniletanol. Ampliar l'índex (119 més) »

Abelsonita

LAbelsonita és un mineral de la classe de les substàncies orgàniques, una porfirina de níquel.

Nou!!: Benzè і Abelsonita · Veure més »

Aigua de cristal·lització

En cristal·lografia, aigua de cristal·lització o aigua d'hidratació és l'aigua que es troba a l'interior dels cristalls.

Nou!!: Benzè і Aigua de cristal·lització · Veure més »

Alcòxid

Un alcòxid és la base conjugada d'un alcohol, i per tant consisteix en un grup orgànic enllaçat a un àtom d'oxigen carregat negativament.

Nou!!: Benzè і Alcòxid · Veure més »

Alcohol

Estructura d'una molècula d'un alcohol, amb el grup funcional hidroxil (-OH). L'àtom de carboni està enllaçat a l'àtom d'hidrogen del grup hidroxil i pot estar enllaçat a d'altres per formar una cadena de carboni. En química, un alcohol és qualsevol compost orgànic que conté un grup funcional hidroxil (-OH) enllaçat a un àtom de carboni i en substitució àtom d'hidrogen d'un grup alquil dels hidrocarburs saturats o alcans.

Nou!!: Benzè і Alcohol · Veure més »

Amina aromàtica

Una amina aromàtica és una amina amb un substituent aromàtic-que és -NH2, -NH- o grups nitrogen units a un hidrocarbur aromàtic, les estructures dels quals normalment contenen un o més anells de benzè.

Nou!!: Benzè і Amina aromàtica · Veure més »

Aminofenol

Esquerra: 2-aminofenol (o-aminophenol) Centre: 3-aminofenol (m-aminophenol) Dreta: 4-aminofenol (p-aminophenol) Aminofenol és el nom genèric de tres compostos orgànics que són isòmers de fórmula C6H7NO, que es caracteritzen per tenir almenys una funció amina i una funció fenol.

Nou!!: Benzè і Aminofenol · Veure més »

Anèmia aplàstica

Lanèmia aplàstica ve del terme a‑/an‑ ἀ‑/ἀν.

Nou!!: Benzè і Anèmia aplàstica · Veure més »

Anhídrid d'àcid

Un anhídrid d'àcid és un compost orgànic que té dos grups acil enllaçats al mateix àtom d'oxigen.

Nou!!: Benzè і Anhídrid d'àcid · Veure més »

Anisol

Anisol, o metoxibenzè, és un compost orgànic amb la fórmula química CH3OC6H5.

Nou!!: Benzè і Anisol · Veure més »

Antracè

Antracè és un hidrocarbur aromàtic policíclic que consta de tres anells de benzè fusionats.

Nou!!: Benzè і Antracè · Veure més »

Anulè

18anulè Un anulè és un hidrocarbur cíclic d'un sol anell amb enllaços simples i dobles conjugats, de fórmula general C_nH_n (on n és un nombre parell) o C_nH_ (on n és un nombre imparell).

Nou!!: Benzè і Anulè · Veure més »

Aparellament (teoria de grafs)

Un aparellament d'un graf, representat en vermell En la disciplina matemàtica de la teoria de grafs, un aparellament d'un graf és un conjunt d'arestes sense vèrtexs en comú.

Nou!!: Benzè і Aparellament (teoria de grafs) · Veure més »

Aromaticitat

Representació de l'estructura del benzè. A la dreta amb dobles enllaços alternats. A l'esquerra amb un cercle que indica la deslocalització dels electrons π L'aromaticitat és el fenomen en virtut del qual certes substàncies orgàniques cícliques, la composició ponderal de les quals indica insaturació —tals com el benzè i els seus derivats—, posseeixen un conjunt de propietats especials característiques que les distingeixen de les substàncies alifàtiques o alicícliques i en particular de les olefines amb les quals, a jutjar per la composició ponderal, haurien d'assemblar-se.

Nou!!: Benzè і Aromaticitat · Veure més »

Arsol

Arsol (en anglès: Arsole, arsenole o arsacyclopentadiene) és un compost organoarsènic amb la fórmula química C4H4AsH.

Nou!!: Benzè і Arsol · Veure més »

Augment ebullioscòpic

Diagrama de fases de l'aigua L'augment o ascens ebullioscòpic és l'augment de la temperatura d'ebullició que experimenta una dissolució respecte de la temperatura d'ebullició del dissolvent pur.

Nou!!: Benzè і Augment ebullioscòpic · Veure més »

August Wilhelm von Hofmann

August Wilhelm von Hofmann (1818 – 1892) va ser un químic alemany.

Nou!!: Benzè і August Wilhelm von Hofmann · Veure més »

Èter difenílic polibromat

Els èters difenílics polibromats (EDPB o PBDE per les seves sigles en anglès) són un grup de compostos aromàtics organobromats formats per dos benzens enllaçats mitjançant un àtom d'oxigen (això els dóna el nom d'èters), en els que els carbonis que no es troben enllaçats a l'oxigen, poden estar units a hidrògens o a broms.

Nou!!: Benzè і Èter difenílic polibromat · Veure més »

Èter difenílic policlorat

Els èters difenílics policlorats (EDPC o PCDE per les seves sigles en anglès) són un grup de compostos aromàtics organoclorats formats per dos benzens enllaçats mitjançant un àtom d'oxigen (això els dóna el nom d'èters), en els que, els carbonis que no es troben enllaçats a l'oxigen, poden estar units a hidrògens o a clors.

Nou!!: Benzè і Èter difenílic policlorat · Veure més »

Àcid (5Z)-tetradec-5-enoic

Làcid (5Z)-tetradec-5-enoic, de nom comú àcid fisetèric, és un àcid carboxílic monoinsaturat de cadena lineal amb catorze àtoms de carboni, la qual fórmula molecular és C14H26O2.

Nou!!: Benzè і Àcid (5Z)-tetradec-5-enoic · Veure més »

Àcid 4-aminobenzoic

Làcid 4-aminobenzoic, també conegut com a àcid p-aminobenzoic o per-aminobenzoic (PABA), és un compost orgànic amb la fórmula molecular de C7H7NO2, caracteritzat per ser un pols cristal de color blanquinós, inodor, de sabor amarg i lleugerament soluble en aigua.

Nou!!: Benzè і Àcid 4-aminobenzoic · Veure més »

Àcid dotriacontanoic

Làcid dotriacontanoic (anomenat també, de forma no sistemàtica, àcid dotriacontílic o àcid laccèric) és un àcid carboxílic de cadena lineal amb trenta-dos àtoms de carboni, la qual fórmula molecular és C32H64O2.

Nou!!: Benzè і Àcid dotriacontanoic · Veure més »

Àcid icosanoic

L'àcid icosanoic (també conegut pel nom no sistemàtic àcid araquídic) és un àcid carboxílic amb una cadena lineal de vint àtoms de carboni, la qual fórmula molecular és C20H40O2.

Nou!!: Benzè і Àcid icosanoic · Veure més »

Àcid lindèric

Làcid lindèric, el qual nom sistemàtic és àcid (E)-dodec-4-enoic, és un àcid carboxílic monoinsaturat de cadena lineal amb dotze àtoms de carboni, la qual fórmula molecular és C12H22O2.

Nou!!: Benzè і Àcid lindèric · Veure més »

Àcid miristoleic

Làcid miristoleic, el qual nom sistemàtic és àcid (Z)-tetradec-9-enoic, és un àcid carboxílic monoinsaturat de cadena lineal amb catorze àtoms de carboni, la qual fórmula molecular és C14H26O2.

Nou!!: Benzè і Àcid miristoleic · Veure més »

Àcid nisínic

Làcid nisínic, de nom sistemàtic àcid (6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)-tetracosa-6,9,12,15,18,21-hexaenoic, és un àcid carboxílic poliinsaturat de cadena lineal amb vint-i-quatre àtoms de carboni, la qual fórmula molecular és C24H36O2.

Nou!!: Benzè і Àcid nisínic · Veure més »

Àcid nonandioic

Làcid nonandioic, anomenat àcid azelaic, és un àcid carboxílic amb dos grups carboxil de cadena lineal amb nou àtoms de carboni, la qual fórmula molecular és C9H16O4.

Nou!!: Benzè і Àcid nonandioic · Veure més »

Àcid obtusílic

Làcid obtusílic, el qual nom sistemàtic és àcid (Z)-dec-4-enoic, és un àcid carboxílic monoinsaturat de cadena lineal amb deu àtoms de carboni, la qual fórmula molecular és C10H18O2.

Nou!!: Benzè і Àcid obtusílic · Veure més »

Àcid pentatriacontanoic

Làcid pentatriacontanoic (anomenat també, de forma no sistemàtica, àcid ceroplàstic) és un àcid carboxílic de cadena lineal amb trenta-cinc àtoms de carboni, la qual fórmula molecular és C35H70O2.

Nou!!: Benzè і Àcid pentatriacontanoic · Veure més »

Àcid tetradecanoic

Làcid tetradecanoic (anomenat també de forma no sistemàtica àcid mirístic) és un àcid carboxílic de cadena lineal amb catorze àtoms de carboni i fórmula molecular C14H28O2.

Nou!!: Benzè і Àcid tetradecanoic · Veure més »

Àcid tetratriacontanoic

Làcid tetratriacontanoic (anomenat també, de forma no sistemàtica, àcid gèddic) és un àcid carboxílic de cadena lineal amb trenta-quatre àtoms de carboni, la qual fórmula molecular és C34H68O2.

Nou!!: Benzè і Àcid tetratriacontanoic · Veure més »

Àcid undecanoic

L'àcid undecanoic (anomenat també, de forma no sistemàtica, àcid undecílic) és un àcid carboxílic que conté una cadena lineal d'onze carbonis, no ramificat.

Nou!!: Benzè і Àcid undecanoic · Veure més »

Àcid ximènic

Làcid ximènic, el qual nom sistemàtic és àcid (Z)-hexacos-17-enoic, és un àcid carboxílic monoinsaturat de cadena lineal amb vint-i-sis àtoms de carboni, la qual fórmula molecular és C26H50O2.

Nou!!: Benzè і Àcid ximènic · Veure més »

Benzaldehid

El benzaldehid és un compost de fórmula química (C6H5CHO) format per un anell de benzè enllaçat a un grup aldehid, és per tant l'aldehid aromàtic més senzill que pot existir.

Nou!!: Benzè і Benzaldehid · Veure més »

Benzo(a)pirè

El Benzo(a)pirè, en anglès: Benzopyrene és un hidrocarbur aromàtic policíclic que es troba en el quitrà d'hulla i té la fórmula C20H12.

Nou!!: Benzè і Benzo(a)pirè · Veure més »

Benzoat de sodi

Estructura Estructura en relleu El benzoat de sodi (antigament benzoat sòdic) de fórmula química NaC6H5CO2; és un additiu alimentari molt usat com a conservant dels aliments amb els codi E E211.

Nou!!: Benzè і Benzoat de sodi · Veure més »

Benzodiazepina

Les benzodiazepines, el nom de les quals s'abreuja sovintment per BZD, són substàncies psicotròpiques (que actuen sobre el sistema nerviós central) que tenen efectes sedants i somnífers, ansiolítics, anticonvulsius, amnèsics i relaxants musculars.

Nou!!: Benzè і Benzodiazepina · Veure més »

Benzofenona

La 'benzofenona és una cetona aromàtica.

Nou!!: Benzè і Benzofenona · Veure més »

Benzoquinona

La Benzoquinona és una quinona amb un sol anell de benzè.

Nou!!: Benzè і Benzoquinona · Veure més »

Bifenil

El bifenil, difenil, fenilbenzè o 1,1'-bifenil és un compost orgànic sòlid que es forma de manera incolora a cristalls grocs.

Nou!!: Benzè і Bifenil · Veure més »

Bifenil polibromat

anells benzènics són assignades pels números mostrats als àtoms de carboni. Els bifenils polibromats (sovint abreujat com a PBB pel seu nom en anglès Polybrominated Biphenyls) són un conjunt d'hidrocarburs bromats sintètics en els que un nombre situat entre 1 i 10 àtoms de brom romanen units amb un enllaç covalent simple a una molècula de bifenil.

Nou!!: Benzè і Bifenil polibromat · Veure més »

Bifenil policlorat

Estructura de Lewis genèrica dels PCB. Les possibles posicions dels clorurs en els anells benzènics són assignades pels números mostrats als àtoms de carboni. Els bifenils policlorats o PCB (en anglès, polychlorinated biphenyls) són compostos aromàtics organoclorats sintètics (és a dir, compostos químics de forma plana que compleixen la regla de Hückel formats per clor, carboni i hidrogen obtinguts artificialment pels humans) que constitueixen una sèrie de 209 congèneres, els quals es formen mitjançant la cloració del bifenil.

Nou!!: Benzè і Bifenil policlorat · Veure més »

BTEX

BTEX és un acrònim que significa benzè, toluè, etilbenzè i xilè.

Nou!!: Benzè і BTEX · Veure més »

BTX

* Berri Txarrak, grup de rock alternatiu de Navarra.

Nou!!: Benzè і BTX · Veure més »

Carcinogènesi

Els càncers són causats per sèries de mutacions. Carcinogènesi (la creació del càncer), és el procés pel qual les cèl·lules normals es transformen en cèl·lules canceroses.

Nou!!: Benzè і Carcinogènesi · Veure més »

Carl Julius Fritzsche

Carl Julius Fritzsche (17 d'octubre de 1808, Neustadt - 8 juny 1871) va ser un farmacèutic i químic alemany, nebot del farmacèutic Friedrich Adolph August Struve (1781-1840).

Nou!!: Benzè і Carl Julius Fritzsche · Veure més »

Catecolamina

Les catecolamines són un grup de substàncies que inclouen l'adrenalina, la noradrenalina i la dopamina, les quals són sintetitzades a partir de l'aminoàcid tirosina.

Nou!!: Benzè і Catecolamina · Veure més »

Catherine Kousmine

Iekaterina Mikhaïlovna Kuzmina, Екатерина Михайловна Кузьмина, coneguda habitualment com a Catherine Kousmine, 1904—1992) — fou una metgessa suïssa d'origen rus. Durant tota la seva vida, va treballar per mostrar que existeix una estreta dependència entre l'estat de salut i l'alimentació. Es va interessar especialment en el càncer, l'esclerosi múltiple i l'artritis reumatoide progressiva crònica.

Nou!!: Benzè і Catherine Kousmine · Veure més »

Charles Friedel

Charles Friedel, nascut a Estrasburg el 12 de març de 1832 i traspassat a Montauban el 20 d'abril de 1899, va ser un mineralogista i químic orgànic francès conegut per la reacció de Friedel-Crafts, un mètode de síntesi orgànica.

Nou!!: Benzè і Charles Friedel · Veure més »

Ciclohexà

El ciclohexà és un cicloalcà amb la fórmula molecular C6H12.

Nou!!: Benzè і Ciclohexà · Veure més »

Ciclohexè

El ciclohexè és un hidrocarbur amb la fórmula C6H10.

Nou!!: Benzè і Ciclohexè · Veure més »

Compost alicíclic

El ciclopropà és el compost alicíclic més petit. Un compost alicíclic, o hidrocarbur alicíclic en química orgànica, és un compost orgànic que és a la vegada un compost alifàtic i un compost cíclic.

Nou!!: Benzè і Compost alicíclic · Veure més »

Compost cíclic

Un compost cíclic en química orgànica és un compost químic en el qual hi ha una sèrie d'atoms de carboni que estan connectats per formar un llaç o anell.

Nou!!: Benzè і Compost cíclic · Veure més »

Compost orgànic volàtil

Els composts orgànics volàtils (COV) (en anglès: Volatile organic compounds, VOCs) és el nom col·lectiu per a compostos químics orgànics la base de les quals és el carboni, que s’evaporen a temperatura i pressió ambientals generant vapors, que poden ser precursors de l’ozó a l’atmosfera.

Nou!!: Benzè і Compost orgànic volàtil · Veure més »

Compost químic

Un compost químic és una substància pura formada per dos o més elements químics i que pot descompondre's en aquests per mètodes químics apropiats.

Nou!!: Benzè і Compost químic · Veure més »

Constant ebullioscòpica

En termodinàmica, la constant ebullioscòpica (Kb) permet relacionar la molalitat amb l'augment ebullioscòpic.

Nou!!: Benzè і Constant ebullioscòpica · Veure més »

Contaminant orgànic persistent

estatunidenc esquitxant un pantà amb DDT el 1958 seguint les directrius dels Programa Nacional per a la Eradicació de la Malària dels Estats Units. Avui en dia, aquesta substància és considerada un POP i el seu ús està severament restringit. Un contaminant orgànic persistent (COP), Persistent Organic Pollutant en anglès, és aquell compost químic resistent a la degradació en condicions naturals i que, dispers en el medi ambient, és transportat a una distància considerable del punt d'emissió.

Nou!!: Benzè і Contaminant orgànic persistent · Veure més »

Craqueig catalític

El craqueig catalític sovint esmentat per l'anglicisme cracking catalític, és un procés de la refinació del petroli que consisteix en la descomposició termal dels components del petroli en presència d'un catalitzador, amb el propòsit de craquejar hidrocarburs pesats amb un punt d'ebullició igual o superior als 315 C, i convertir-los en hidrocarburs lleugers de cadena curta amb un punt d'ebullició que es troba per sota dels 221 °C.

Nou!!: Benzè і Craqueig catalític · Veure més »

Cumè

Cumè és el nom comú de l'isopropilbenzè, un compost orgànic que és un hidrocarbur aromàtic.

Nou!!: Benzè і Cumè · Veure més »

Deepwater Horizon

Deepwater Horizon era una plataforma petroliera semisumergible de posicionament dinàmic d'aigües ultraprofundes propietat de Transocean.

Nou!!: Benzè і Deepwater Horizon · Veure més »

Descafeïnament

Molècula de cafeïna 1,3,7 -trimetilxantina. El descafeïnament és l'acció d'extreure la cafeïna de les llavors del cafè, del cacau, fulles del te i altres materials que continguin cafeïna.

Nou!!: Benzè і Descafeïnament · Veure més »

Descens crioscòpic

data.

Nou!!: Benzè і Descens crioscòpic · Veure més »

Descens de la pressió de vapor

Diagrama de fases de l'aigua en negre i d'una dissolució aquosa amb vermell S'anomena descens de la pressió de vapor a la disminució de la pressió de vapor que experimenta un dissolvent quan s'hi dissolen soluts no volàtils respecte a la pressió de vapor en estat pur.

Nou!!: Benzè і Descens de la pressió de vapor · Veure més »

Desnaturalització industrial

Ampolla d'alcohol desnaturalitzat, que també s'ha tenyit per raons de seguretat. La desnaturalització industrial és un procés que converteix un aliment, que normalment és apte pel consum humà al qual s'hi han afegit diversos components perquè perdi la seva naturalesa d'apte pel consum humà i resti només apte per a usos industrials o usos no relacionats amb l'alimentació en general.

Nou!!: Benzè і Desnaturalització industrial · Veure més »

Desplaçament químic

En el camp de la ressonància magnètica nuclear (RMN), el desplaçament químic és la freqüència ressonant d'un nucli relativa a un estàndard.

Nou!!: Benzè і Desplaçament químic · Veure més »

Detergent

Productes de neteja Detergents són les substàncies que tenen la propietat química de dissoldre la brutícia o les impureses d'un objecte sense corroir-lo.

Nou!!: Benzè і Detergent · Veure més »

Diclorobenzè

El diclorobenzè és un compost aromàtic que conté dos àtoms de clor units a l'anell aromàtic derivat del benzè.

Nou!!: Benzè і Diclorobenzè · Veure més »

Dissolució ideal

Representació de les pressions parcials i de la pressió total d'una dissolució ideal de dos components, A i B. Una dissolució ideal és una dissolució líquida que obeeix a una forma idealitzada de la llei de Raoult en l'interval complet de composicions a totes pressions i temperatures.

Nou!!: Benzè і Dissolució ideal · Veure més »

Dissolvent

Molècules d'aigua (dissolvent polar) solvatant un ió de sodi Un dissolvent o solvent és aquella substància que permet la dispersió d'una altra, el solut, en el seu si.

Nou!!: Benzè і Dissolvent · Veure més »

Ebullició

Aigua en ebullició. A diferència de l'evaporació, tota la massa del líquid participa en el procés. Lebullició és el passatge de líquid a vapor quan la seva pressió de vapor iguala l'atmosfèrica.

Nou!!: Benzè і Ebullició · Veure més »

Endrina

L'Endrina és un compost organoclorat usat principalment com a insecticida en agricultura.

Nou!!: Benzè і Endrina · Veure més »

Enllaç químic

L'enllaç químic és el fenomen físicoquímic pel qual dos o més àtoms o ions s'uneixen per a formar compostos químics, obtenint així una major estabilitat.

Nou!!: Benzè і Enllaç químic · Veure més »

Enllaç sigma

''enllaç σ'' entre dos àtoms: localització de la densitat electrònica. Els enllaços sigma o enllaços σ en química, (en anglès: sigma bonds, σ bonds) són el tipus més fort de l'enllaç covalent degut a l'ensolapament directe dels orbitals, i els electrons en aquests enllaços de vegades reben el nom d'electrons sigma.

Nou!!: Benzè і Enllaç sigma · Veure més »

Epipremnum aureum

Liana Epipremnum aureum, també conegut com a Pothos (havia estat classificat dins el gènere Pothos) és una planta ornamental dins la família Araceae nativa del sud-est d'Àsia (Malàisia, Indonèsia) i Nova Guinea.

Nou!!: Benzè і Epipremnum aureum · Veure més »

Estirè

L'estirè és un compost orgànic derivat del benzè.

Nou!!: Benzè і Estirè · Veure més »

Estructura química

Estructura de la molècula d'àcid nítric, que mostra angles i enllaços. L'estructura química d'una substància química aporta informació sobre la manera com s'enllacen els diferents àtoms o ions que formen una molècula, o agregat atòmic.

Nou!!: Benzè і Estructura química · Veure més »

Etanol

L'alcohol etílic o etanol és una bilirubina, de fórmula CH3CH2OH, que s'ha utilitzat habitualment en moltes cultures.

Nou!!: Benzè і Etanol · Veure més »

Etil

Estructura d'un grup típic "etil". En química el grup etil és un grup alquil que resulta de la pèrdua d'un hidrogen de l'età (C2H6).

Nou!!: Benzè і Etil · Veure més »

Etilè

L'etilè o etè és un compost químic orgànic consistent en dos àtoms de carboni enllaçats mitjançant un doble enllaç.

Nou!!: Benzè і Etilè · Veure més »

Fórmula esqueletal

enllaç triple, anells de benzè i la estereoquímica En química orgànica, la fórmula esqueletal d'un compost orgànic és una representació abreujada de la seva estructura molecular.

Nou!!: Benzè і Fórmula esqueletal · Veure més »

Fenantrè

El fenantrè és un hidrocarbur policíclic aromàtic compost de tres anells de benzè fusionats, tal com mostra la fórmula del costat.

Nou!!: Benzè і Fenantrè · Veure més »

Fenilcetonúria

La fenilcetonúria o idiòcia fenilpirúvica (també anomenada PKU per les seves inicials en anglès, Phenylketonuria) és una malaltia genètica autosòmica recessiva del metabolisme caracteritzada per una mutació del gen que sintetitza l'enzim hepàtic fenilalanina hidroxilasa (PAH), que en provoca la disfuncionalitat.

Nou!!: Benzè і Fenilcetonúria · Veure més »

Fenol

El fenol és un compost orgànic aromàtic amb la molècula formada per un anell de benzè en què un hidroxil ocupa el lloc d'un hidrogen.

Nou!!: Benzè і Fenol · Veure més »

Filtre òptic

Un filtre òptic és un medi que només permet el pas a través d'ell de llum amb certes propietats, suprimint o atenuant la llum restant.

Nou!!: Benzè і Filtre òptic · Veure més »

Flavonoide

Els flavonoides són una varietat de compostos fenòlics sintetitzats per les plantes superiors durant el seu creixement i desenvolupament.

Nou!!: Benzè і Flavonoide · Veure més »

Fluorur d'argent(II)

El fluorur d'argent(II) és un compost iònic constituït per cations argent(2+), Ag^2+ i anions fluorur, F^-, de fórmula AgF2.

Nou!!: Benzè і Fluorur d'argent(II) · Veure més »

Fluorur d'hidrogen

El fluorur d'hidrogen és un compost químic format per hidrogen i fluor, HF.

Nou!!: Benzè і Fluorur d'hidrogen · Veure més »

Força d'enllaç

La força d'enllaç és la intensitat de l'atracció que existeix entre dos àtoms que es troben units mitjançant un enllaç covalent formant una molècula.

Nou!!: Benzè і Força d'enllaç · Veure més »

Fotocrom

Impressió fotocroma de la dècada de 1890 del Castell de Neuschwanstein (Baviera, Alemanya). El fotocrom és un procés per a produir imatges en color a partir de negatius fotogràfics en blanc i negre i que es duu a terme a través de la transferència fotogràfica directa d'un negatiu a planxes d'impressió litogràfica. Aquesta tècnica és una variant fotogràfica de la cromolitografia, un terme més ampli que fa referència a la litografia de color en general.

Nou!!: Benzè і Fotocrom · Veure més »

Fracturació hidràulica

Esquema del fracking per a obtenir gas. La fracturació hidràulica o hidrofracturació (coneguda en anglès com hydraulic fracturing o fracking) és una tècnica per possibilitar o augmentar l'extracció de gas i petroli del subsòl.

Nou!!: Benzè і Fracturació hidràulica · Veure més »

François Marie Raoult

François Marie Raoult, nascut el 10 de maig de 1830 a Fournes i traspassat l'1 d'abril de 1901 a Grenoble, va ser un químic francès que va realitzar investigacions sobre el comportament de les solucions, en particular les seves propietats físiques, i se'l considera el fundador de la crioscòpia, de l'ebullioscòpia i de la tonometria.

Nou!!: Benzè і François Marie Raoult · Veure més »

Friedrich Karl Johannes Thiele

Friedrich Karl Johannes Thiele (1865-1918) va ser un químic alemany.

Nou!!: Benzè і Friedrich Karl Johannes Thiele · Veure més »

Friedrich Konrad Beilstein

Friedrich Konrad Beilstein (Фридрих Конрад Бейльштейнo), també anomenat Fiódor Fiódorovich Beilshtéin (Бейльштейн, Фёдор Фёдорович) (Sant Petersburg, 17 de febrer de 1838 - 18 d'octubre de 1906) va ser un químic rus-alemany, fundador i primer editor del conegut "Manual de Química Orgànica" (Handbuch der organischen Chemie).

Nou!!: Benzè і Friedrich Konrad Beilstein · Veure més »

Fum

Fum per espantar les abelles (''bee smoker'') El fum és un sistema dispers d'un gas en el qual hi ha partícules sòlides.

Nou!!: Benzè і Fum · Veure més »

Fumador passiu

Fum de tabac en un bar on és permès fumar El tabaquisme passiu és una forma de tabaquisme resultant de la inhalació involuntària del fum de tabac expedit per la combustió de pipes, puros o cigarretes que expiren les persones que fumen o que surt directament de la cigarreta.

Nou!!: Benzè і Fumador passiu · Veure més »

Gasoil

Restes de gasoli al seu contacte amb aigua. El gasoli o gasoil (de l'anglès gasoil), conegut popularment també com a dièsel (per ser el combustible utilitzat en els motors dièsel), és un derivat del petroli obtingut per destil·lació fraccionada entre els 200 °C i 350 °C a pressió atmosfèrica.

Nou!!: Benzè і Gasoil · Veure més »

Gerontologia

La gerontologia (del grec γέρων, geron, "persona gran" i -λογία, -logia, "estudi de "), terme encunyat per primer cop el 1903 per Ilià Métxnikov, és la ciència que es dedica a estudiar els diversos aspectes de la vellesa i l'envelliment d'una població, com ara el psicològic, social, econòmic i fins i tot el cultural.

Nou!!: Benzè і Gerontologia · Veure més »

Grup aril

El grup aril, en el context de les molècules orgàniques de la química, és qualsevol grup funcional o substituent derivat d'un hidrocarbur aromàtic (el seu símbol és Ar).

Nou!!: Benzè і Grup aril · Veure més »

Grup fenil

En química, el grup fenil o fenil (abreujat Ph del seu nom en anglès, o φ) és el radical format per 6 àtoms de carboni i 5 àtoms d'hidrogen.

Nou!!: Benzè і Grup fenil · Veure més »

Guglielmo Koerner

Guglielmo Koerner, nom italianitzat de Wilhelm Körner, nascut a Kassel, Alemanya, el 20 d'abril de 1839 i traspassat a Milà, el 28 de març de 1925, fou un químic alemany nacionalitzat italià que destacà pels seus estudis dels compostos aromàtics.

Nou!!: Benzè і Guglielmo Koerner · Veure més »

Helicè

Hexahelicè Els helicens en química orgànica són compostos aromàtics policíclics orto condensats en els quals els anells de benzè o altres anells aromàtics estan angularment anul·lats per donar molècules en forma d'hèlix.

Nou!!: Benzè і Helicè · Veure més »

Hepatitis

Lhepatitis implica la inflamació del fetge caracteritzada per la presència de cèl·lules inflamatòries en el teixit de l'òrgan.

Nou!!: Benzè і Hepatitis · Veure més »

Hidrocarbur

enllaç. En química orgànica, un hidrocarbur és un compost orgànic que consisteix en la seva totalitat d'hidrogen i carboni.

Nou!!: Benzè і Hidrocarbur · Veure més »

Hidrocarbur aromàtic

Els hidrocarburs aromàtics, són polímers cíclics conjugats que compleixen la Regla de Hückel, és a dir, tenen un total de 4n+2 electrons pi a l'anell.

Nou!!: Benzè і Hidrocarbur aromàtic · Veure més »

Hidrocarbur aromàtic policíclic

Representació de l'estructura química del benzopirè un hidrocarbur aromàtic policíclic. Un hidrocarbur aromàtic policíclic (HAP) és un tipus de compost orgànic caracteritzat per la presència de diversos anells aromàtics.

Nou!!: Benzè і Hidrocarbur aromàtic policíclic · Veure més »

Hidrodesalquilació

La hidrodesalquilació és una reacció química que sol comprendre la reacció d'un hidrocarbur aromàtic (tal com el toluè) en presència d'hidrogen gasós per formar un hidrocarbur aromàtic més simple lliure de grups funcionals.

Nou!!: Benzè і Hidrodesalquilació · Veure més »

Hidroquinona

La Hidroquinona, també dita benzè-1,4-diol o quinol, és un compost orgànic aromàtic que és un tipus de fenol, té la fórmula química C6H4(OH)2.

Nou!!: Benzè і Hidroquinona · Veure més »

Hipòtesi del ciclol

Reacció del ciclol clàssica. Dos grups peptídics s'uneixen per enllaç N-C', convertint l'oxigen carbonílico en un grup hidroxil. Si bé aquesta reacció ocorre en uns pocs pèptids cíclics, és desfavorable per l'energia lliure de Gibbs, principalment perquè elimina l'estabilització per ressonància de l'enllaç peptídic. Aquesta reacció és la base de la hipòtesi del ciclol. volumètrics de la proteïna. La hipòtesi del ciclol és una teoria científica obsoleta considerada el primer model estructural creat per descriure el plegament d'una proteïna globular. Va ser proposada per la matemàtica anglesa Dorothy Wrinch a la fi dels anys 1930 basant-se en tres premisses. Primera, la hipòtesi assumeix que dos grups peptídics poden unir-se mitjançant la reacció del ciclol, formant enllaços covalents anàlegs a enllaços d'hidrogen. Aquestes reaccions van ser observades en els ergopéptidos i altres compostos.

Nou!!: Benzè і Hipòtesi del ciclol · Veure més »

James Dewar

'''Sir James Dewar''' Sir James Dewar FRS (Kincardine-on-Forth, 20 de setembre de 1842 - Londres, 27 de març de 1923) va ser un físic i químic escocès.

Nou!!: Benzè і James Dewar · Veure més »

Johann Josef Loschmidt

Johann Josef Loschmidt, (Počerny, avui part de Karlovy Vary, 15 de març de 1821 - Viena, 8 de juliol de 1895) va ser un químic i físic austríac recordat per ser el primer a donar la primera estimació del nombre d'Avogadro el 1865.

Nou!!: Benzè і Johann Josef Loschmidt · Veure més »

Kathleen Lonsdale

Dame Kathleen Lonsdale, DBE FRS, nascuda com Kathleen Yardley (28 de gener de 1903 - 1 d'abril de 1971), va ser una cristal·lògrafa britànica d'origen irlandès que va establir l'estructura del benzè per mètodes de difracció de raigs X en 1929, i el hexaclorobenzè per mètodes espectrals de Fourier en 1931.

Nou!!: Benzè і Kathleen Lonsdale · Veure més »

Lípid

Bicapa lipídica Els lípids són biomolècules insolubles en aigua que presenten solubilitat elevada en dissolvents orgànics, com ara el cloroform.

Nou!!: Benzè і Lípid · Veure més »

Líquid iònic

Model de líquid iònic. Un líquid iònic (LI) és un fluid constituït exclusivament per ions, considerant-se així les sals amb una temperatura de fusió per sota del punt d'ebullició de l'aigua (100 °C al nivell del mar, ja que vària d'acord amb la pressió atmosfèrica) i que sovint són hidrolíticament estables.

Nou!!: Benzè і Líquid iònic · Veure més »

Leucèmia mieloide aguda

La leucèmia aguda mieloide, també coneguda com a leucèmia granulocítica o com a LAM, és un tipus de càncer produït a les cèl·lules de la línia mieloide dels leucòcits, caracteritzat per la ràpida proliferació de cèl·lules anormals que s'acumulen a la medul·la òssia i interfereixen en la producció de glòbuls vermells normals.

Nou!!: Benzè і Leucèmia mieloide aguda · Veure més »

Leucèmia mieloide crònica

La leucèmia mieloide crònica (LMC), també coneguda com a leucèmia granulocítica, leucèmia mielocítica o leucèmia mielògena, cròniques, és un càncer de les cèl·lules blanques de la sang.

Nou!!: Benzè і Leucèmia mieloide crònica · Veure més »

Llista d'índexs de refracció

Refracció de la llum En aquest article es presenta una llista d'índexs de refracció per a molts materials representatius d'acord amb la seva categoria (estat, us freqüent en un domini, etc.) i estudiats en la literatura científica.

Nou!!: Benzè і Llista d'índexs de refracció · Veure més »

Llista d'especialitats 23 de la Nomenclatura de la UNESCO

Llista d'especialitats del camp 23 (Química) de la Nomenclatura de la UNESCO.

Nou!!: Benzè і Llista d'especialitats 23 de la Nomenclatura de la UNESCO · Veure més »

Llista de compostos químics

Llistat de compostos químics, ordenats alfabèticament, i amb la seva fórmula empírica.

Nou!!: Benzè і Llista de compostos químics · Veure més »

Longitud d'enllaç

En geometria molecular, la longitud d'enllaç o distància d'enllaç és la longitud mitjana entre els nuclis de dos àtoms units mitjançant un enllaç químic en una molècula.

Nou!!: Benzè і Longitud d'enllaç · Veure més »

Mel·lita

La mel·lita és un mineral de la classe de les substàncies orgàniques.

Nou!!: Benzè і Mel·lita · Veure més »

Mesitilè

El mesitilè, en anglès:Mesitylene o 1,3,5-trimethylbenzene, és un derivat del benzè amb tres substituents metils ubicats simètricament en l'anell benzènic.

Nou!!: Benzè і Mesitilè · Veure més »

Metabolisme

Estructura del coenzim trifosfat d'adenosina, un intermediari central en el metabolisme energètic. El metabolisme és el conjunt de reaccions químiques que tenen lloc en un organisme per a mantenir-lo viu.

Nou!!: Benzè і Metabolisme · Veure més »

Michael Faraday

Michael Faraday (Newington Butts, 22 de setembre de 1791 - Palau de Hampton Court, Surrey, 25 d'agost de 1867) va ser un científic anglès (físic i químic) que va contribuir especialment en els camps de l'electroquímica i l'electromagnetisme.

Nou!!: Benzè і Michael Faraday · Veure més »

Motor de combustió interna

Motor antic, d'aviació, amb disposició radial dels pistons. Un motor de combustió interna és un tipus de màquina que obté energia mecànica directament de l'energia química produïda per un combustible que crema dins d'una cambra de combustió, la part principal d'un motor.

Nou!!: Benzè і Motor de combustió interna · Veure més »

Mutagen

Un mutagen en genètica,terme derivat del llatí que literalment significa origen del canvi, és un agent físic o químic que canvia el material genètic, normalment l'ADN, d'un organisme i això incrementa la freqüència de la mutació per sobre del nivell de fons natural.

Nou!!: Benzè і Mutagen · Veure més »

Naftalè

Naftalè, també conegut com a naftalina, biciclodeca-1,3,5,7,9-pentè és un hidrocarbur sòlid de color blanc cristal·lí amb la fórmula C10H8 i l'estructura de dos anells de benzens fusionats.

Nou!!: Benzè і Naftalè · Veure més »

Napalm

exèrcit estatunidenc feia servir napalm durant la guerra del Vietnam. FAE atacant un objectiu amb napalm durant els exercicis Blue Horizon. El napalm és un combustible que produeix una combustió més duradora que la de la gasolina simple.

Nou!!: Benzè і Napalm · Veure més »

Nazisme

L'esvàstica, símbol indoeuropeu adoptat pel nazisme. salutació feixista. El nazisme o nacionalsocialisme (de l'alemany Nationalsozialismus; AFI) és la ideologia i pràctiques del Partit Nacional Socialista dels Treballadors Alemanys (NSDAP) d'Adolf Hitler; i les polítiques adoptades pel govern de l'Alemanya Nazi a partir del 1933 fins al 1945, un període també conegut com a Tercer Reich.

Nou!!: Benzè і Nazisme · Veure més »

Nitrobenzè

El nitrobenzè, de fórmula química C6H5NO2, és un compost orgànic aromàtic conegut també com a Nitrobenzol, Nitrofè o essència de mirbana.

Nou!!: Benzè і Nitrobenzè · Veure més »

Nitrosomonas

Nitrosomonas és un gènere de bacteris quimioautòtrofs.

Nou!!: Benzè і Nitrosomonas · Veure més »

Oligomerització d'alquins

L'oligomerització d'alquins és en organometàl·lica un tipus de reacció que fan els alquins, juntament amb un compost organometàl·lic, per a la formació d'enllaços carboni-carboni.

Nou!!: Benzè і Oligomerització d'alquins · Veure més »

Ordre d'enllaç

L'ordre d'enllaç és el nombre d'enllaços químics existents entre un parell d'àtoms.

Nou!!: Benzè і Ordre d'enllaç · Veure més »

P-Cimè

El para-cimè, p-cimè, cimè o cimol és un compost orgànic aromàtic que es troba a la natura per exemple en olis essencials com el de farigola.

Nou!!: Benzè і P-Cimè · Veure més »

Piridina

La piridina (C5H5N) és un compost aromàtic insaturat (amb enllaços dobles) cíclic hexagonal de cinc àtoms de carboni i un de nitrogen.

Nou!!: Benzè і Piridina · Veure més »

Pirimidina

La pirimidina és un compost orgànic, semblant al benzè, però amb un anell heterocíclic: dos àtoms de nitrogen substitueixen al carboni a les posicions 1 i 3.

Nou!!: Benzè і Pirimidina · Veure més »

Plataforma petroliera

Plataforma P-51 (Brasil) Construcció d'una plataforma petroliera al Mar del Nord. Plataforma de perforació en aigües profundes del Golf de Mèxic Es denomina plataforma petroliera al conjunt de les instal·lacions ubicades en els mars o oceans per a extreure petroli o gas natural del subsòl marí.

Nou!!: Benzè і Plataforma petroliera · Veure més »

Polibutadiè

La fabricació de pneumàtics consumeix entorn del 70% de la producció mundial de polibutadiè. El polibutadiè és un elastòmer o cautxú sintètic que s'obté mitjançant la polimerització d'1,3-butadiè.

Nou!!: Benzè і Polibutadiè · Veure més »

Producte natural

isbn.

Nou!!: Benzè і Producte natural · Veure més »

Propietat col·ligativa

A la química, s'anomenen propietats col·ligatives a les propietats d'una solució que depenen només de la concentració molal (és a dir, de la quantitat de partícules de solut per kilogram de dissolvent) i no de la naturalesa o tipus de solut.

Nou!!: Benzè і Propietat col·ligativa · Veure més »

Química computacional

La química computacional és una branca de la química que utilitza ordinadors per ajudar a resoldre problemes químics.

Nou!!: Benzè і Química computacional · Veure més »

Química orgànica

Representació dels orbitals electrònics del metà. La hibridació dels orbitals electrònics del carboni permet la química del carboni La química orgànica o química del carboni és una subdisciplina dins la química que tracta de l'estudi científic de l'estructura, propietats, composició, reaccions, i preparacions (per síntesi orgànica o per altres mitjans) de compostos basats en el carboni, hidrocarburs i els seus derivats.

Nou!!: Benzè і Química orgànica · Veure més »

Quilogram

El quilogram, kilogram o abreviat quilo (símbol: kg) és la unitat base de massa del Sistema Internacional (SI).

Nou!!: Benzè і Quilogram · Veure més »

Quinona

Una quinona és un tipus de compost orgànic que formalment està derivat de compostos aromàtics (com el benzè o el naftalè) per canvi de grups –CH.

Nou!!: Benzè і Quinona · Veure més »

Quitrà

Quitrà generat per piròlisi El quitrà o alquitrà és una substància bituminosa, greixosa, fosca i d'olor forta que s'obté de la destil·lació destructiva del carbó (quitrà de carbó), la fusta (quitrà de fusta) i altres materials vegetals o carbonacis.

Nou!!: Benzè і Quitrà · Veure més »

Reacció d'acilació

L'acilació (dita més rarament però més formalment: alcanoilació) és el procés d'afegir un grup funcional acil a un compost.

Nou!!: Benzè і Reacció d'acilació · Veure més »

Reacció Haller-Bauer

La reacció de Haller-Bauer es una reacció de química orgànica descoberta l'any 1908 pels químics Albin Haller (1849–1925) i E. Bauer.

Nou!!: Benzè і Reacció Haller-Bauer · Veure més »

Reformat catalític

El reformat catalític és un procés químic utilitzat en el refinament del petroli.

Nou!!: Benzè і Reformat catalític · Veure més »

Regioselectivitat

La regioselectivitat (en anglès, regioselectivity) és la preferència en una reacció química per a crear o trencar un enllaç químic en una direcció concreta i per sobre de totes les altres direccions possibles.

Nou!!: Benzè і Regioselectivitat · Veure més »

Regla de Hückel

Diferents representacions de l'estructura del benzè. El benzè té 6 electrons π en el mateix pla, complint la regla de Hückel amb n.

Nou!!: Benzè і Regla de Hückel · Veure més »

Regla de Trouton

La regla de Trouton (en anglès:Trouton’s rule) estableix que l'entropia de vaporització és gairebé el mateix valor, uns 85–88 J K−1 mol−1, per a diversos tipus de líquids al seu punt d'ebullició.

Nou!!: Benzè і Regla de Trouton · Veure més »

Ressonància (química)

La ressonància és una propietat que tenen unes certes substàncies de no poder ésser representades per una única fórmula d'estructura de tipus convencional que sigui capaç de definir-ne les propietats d'una forma característica.

Nou!!: Benzè і Ressonància (química) · Veure més »

Rigidesa dielèctrica

Entenem per rigidesa dielèctrica o rigidesa electroestàtica el valor límit de la intensitat del camp elèctric en el que un material perd la seva propietat aïllant i passa a ser conductor.

Nou!!: Benzè і Rigidesa dielèctrica · Veure més »

Sacarina

La sacarina, codi alimentari de la UE: E954 és un edulcorant artificial.

Nou!!: Benzè і Sacarina · Veure més »

Símbols de perillositat

Els Símbols o pictogrames de perillositat són dibuixos esquemàtics fàcilment interpretables que són usats per a indicar la perillositat de mercaderies, materials, llocs, o objectes, inclosos els corrents elèctrics, els verins i la radioactivitat, en diferents situacions.

Nou!!: Benzè і Símbols de perillositat · Veure més »

Senyals de perill

S'anomena perill, a totes les circumstàncies que poden ocórrer en qualsevol moment en les quals pugui existir algun risc per a la integritat física de les persones, animals o estris que puguin estar ubicats en una determinada zona, ja siguin tant en una via pública com en un lloc de treball o a l'interior de qualsevol habitatge o establiment comercial.

Nou!!: Benzè і Senyals de perill · Veure més »

Serendipitat

Una serendipitat és un descobriment casual o imprevist fet per un investigador en el curs d’una recerca orientada a altres objectius i amb pressupòsits teòrics diferents.

Nou!!: Benzè і Serendipitat · Veure més »

Sistema conjugat

El cinamaldehid és un tipus de compost fenòlic amb un sistema conjugat En química, un sistema conjugat és un sistema d'orbitals p connectats amb electrons deslocalitzats en compostos que alternen enllaços simples i múltiples.

Nou!!: Benzè і Sistema conjugat · Veure més »

Styrax

Styrax és un gènere de plantes, conegudes com a Benjuí, que compta amb unes 130 espècies de grans arbusts o arbrets dins la família Styracaceae, la majoria de les espècies són originàries de les regions de clima temperat o tropical de l'Hemisferi Nord.

Nou!!: Benzè і Styrax · Veure més »

Teoria àcid-base de Brønsted-Lowry

El químic danès Johannes Nicolaus Brønsted i l'anglès Thomas Martin Lowry publicaren el 1923 de forma independent una teoria sobre el comportament dels àcids i de les bases que superava la vigent en aquells anys, la teoria àcid-base d'Arrhenius, ja que aquesta podia aplicar-se a qualsevol tipus de dissolvent mentre que la d'Arrhenius només podia emprar-se en dissolucions aquoses.

Nou!!: Benzè і Teoria àcid-base de Brønsted-Lowry · Veure més »

Teoria d'enllaç de valència

Formació d'un enllaç simple Cl-Cl mitjançant la compartició de dos electrons aportats un per cada àtom de clor, segons Lewis La teoria d'enllaç de valència (TEV) és una de les dues teories bàsiques, juntament amb la teoria dels orbitals moleculars (TOM) que empren la mecànica quàntica per descriure l'enllaç covalent.

Nou!!: Benzè і Teoria d'enllaç de valència · Veure més »

Tetraclorur de carboni

El tetraclorur de carboni, o tetraclorometà, és un compost binari de carboni i clor, amb fórmula química CCl4.

Nou!!: Benzè і Tetraclorur de carboni · Veure més »

Tetrametiletilendiamina

La tetrametiletilendiamina (TEMED) és un compost químic de fórmula (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2.

Nou!!: Benzè і Tetrametiletilendiamina · Veure més »

Tolins

Els tolins (de l'antic grec θολός (tholós), que significa color sèpia) és un heteropolímer de molècules format per la radiació ultraviolada solar sobre compostos orgànics simples, com ara metà o età.

Nou!!: Benzè і Tolins · Veure més »

Toluè

El toluè o tolué, segons el registre lingüístic, és compost orgànic format per un anell de benzè substituït per un grup metil.

Nou!!: Benzè і Toluè · Veure més »

Triangle de les Bermudes

El Triangle de les Bermudes, també conegut com el Triangle del Diable, és una regió situada a la part occidental del nord de l'Oceà Atlàntic (una àrea oceànica de prop de 4.000.000 km2).

Nou!!: Benzè і Triangle de les Bermudes · Veure més »

Vera Yevstafievna Popova

Vera Yevstáfievna Popova, nascuda Vera Bogdanóvskaya (Вера Евстафьевна Попова, 17 de setembre de 1867-8 de maig de 1896) va ser una química russa.

Nou!!: Benzè і Vera Yevstafievna Popova · Veure més »

Viktor Meyer

Viktor Meyer o Victor Meyer (8 de setembre de 1848, Berlín, Prússia - 8 d’agost de 1897, Heidelberg, Alemanya) fou un químic alemany que realitzà importants contribucions tant a la química orgànica com a la inorgànica.

Nou!!: Benzè і Viktor Meyer · Veure més »

Xilè

Nomenclatura IUPAC de compostos alicíclics El xilè o xilol és una mescla de tres isòmers estructurals de l'hidrocarbur aromàtic dimetilbenzè de fórmula química C6H4(CH3)2.

Nou!!: Benzè і Xilè · Veure més »

2,4-dinitrofenol

2,4-Dinitrofenol (DNP), C6H4N2O5, és una agent desacoblant, ja que desacobla la cadena de transport d'electrons de la fosforilació oxidativa mitjançant el transport de protons a través de la membrana mitocondrial, donant lloc a un ràpid consum d'energia sense generació de ATP és un inhibidor eficient de l'energia (ATP) en les cèl·lules amb mitocondris.

Nou!!: Benzè і 2,4-dinitrofenol · Veure més »

2-Feniletanol

El 2-feniletanol o alcohol feniletílic és un compost orgànic amb la fórmula C8H10O.

Nou!!: Benzè і 2-Feniletanol · Veure més »

Redirigeix aquí:

Anell de benzè, Benzé, Dibenzil-.

SortintEntrant
Hey! Estem a Facebook ara! »