Logo
Uniopèdia
Comunicació
Disponible a Google Play
Nou! Descarregar Uniopèdia al dispositiu Android™!
Descarregar
Accés més ràpid que el navegador!
 

Metabolisme

Índex Metabolisme

Estructura del coenzim trifosfat d'adenosina, un intermediari central en el metabolisme energètic. El metabolisme és el conjunt de reaccions químiques que tenen lloc en un organisme per a mantenir-lo viu.

323 les relacions: Acetil, Acetil-CoA, Acetogènesi, Acoblament (física), Adenina, Adherència cel·lular, Agent reductor, Aigua, Alcà, Alcohol, Aldehid, Alquè, Aminoacil ARNt sintetasa, Aminoàcid, Aminoàcid essencial, Aminotransferasa, Amoníac, Anabolisme, Anàlisi de xarxes, Antibiòtic, Anticòs, Antioxidant, Arabidopsis thaliana, ARN de transferència, ARN missatger, Arqueobacteris, ATP sintetasa, Autotròfia, Òxid de ferro(II), Àcid 3-fosfoglicèric, Àcid desoxiribonucleic, Àcid glutàmic, Àcid nucleic, Àcid pirúvic, Àcid ribonucleic, Àcid sulfhídric, Bacteri porpra, Bacteris verds del sofre, Base nitrogenada, Benzè, Biodegradació, Bioquímica, Bioremediació, Biotecnologia, Cadena de transport d'electrons, Calci, Calor, Canal iònic, Carboni, Carotenoide, ..., Catabolisme, Catalasa, Catàlisi, Cèl·lula, Cel·lulosa, Centre de reacció fotosintètic, Cetona, Cianobacteris, Cicle biogeoquímic, Cicle cel·lular, Cicle de Calvin, Cicle de Krebs, Cicle de Krebs invers, Cicle de la urea, Cicle del glioxilat, Cinètica enzimàtica, Citoesquelet, Citosol, Clor, Cloroform, Cloroplast, Clorur, Coenzim, Coenzim A, Cofactor enzimàtic, Colesterol, Complex de tall i unió, Complex del citocrom b6f, Compost heterocíclic, Compost inorgànic, Compost orgànic, Comunicació cel·lular, Contaminant orgànic persistent, Contracció muscular, Cristal·lografia de raigs X, Cromatografia, Descarboxilació, Deshidrogenasa, Desnitrificació, Diòxid de carboni, Difosfat d'adenosina, Difosfat de geranil, Difusió, Dinàmica molecular, Dissolvent, Domini taxonòmic, Ecologia, Eduard Buchner, Electròlit, Elefants, Encofrat, Endosimbiosi, Energia, Energia endosomàtica, Enginyeria metabòlica, Enllaç disulfur, Enllaç peptídic, Entropia, Enzim, Equilibri termodinàmic, Ergosterol, Escherichia coli, Esfingolípid, Esfingosina, Espècies reactives de l'oxigen, Esqualè, Esteroide, Estrès oxidatiu, Estructura biomolecular, Estructura cel·lular bacteriana, Eubacteris, Eucariotes, Evolució, ExPASy, Experiment, Expressió gènica, Factor de creixement, Fòsfor, Fermentació, Ferrós, Ferritina, Ferro, Fertilitat del sòl, Fluid extracel·lular, Format (química), Fosfat, Fosfatasa, Fosfolípid, Fosforilació, Fosforilació oxidativa, Fotosíntesi, Fotosistema, Fototròfia, Friedrich Wöhler, Fructosa, Galactosa, Glúcid, Glicòlisi, Gliceraldehid 3-fosfat, Glicerol, Glicina, Glicogen, Gliconeogènesi, Glucogen sintetasa, Glucosa, Glucosa 6-fosfat, Glutamina, Glutatió, Gradient electroquímic, Grec antic, Greix, Grup funcional, Grup hemo, Grup hidroxil, Guanina, Hans Adolf Krebs, Hans Kornberg, Hemoglobina, Heterotròfia, Hidròlisi, Hidrofília (química), Hidrofòbia, Hidrogen, Hidrogencarbonat, Hidrolasa glicosídica, Hipòtesi del món d'ARN, Holisme, Homeòstasi, Hormona, Hoste, Humà, Ió (àtom), Ibn an-Nafís, Inhibidor enzimàtic, Inosina, Insulina, Intestí, Intoxicació, Isoprè, Lactat deshidrogenasa, Lípid, Litòtrof, Lleis de la termodinàmica, Llum solar, Louis Pasteur, Macromolècula, Magnesi, Mamífers, Múscul, Medicament, Membrana biològica, Membrana plasmàtica, Metabòlit, Metabolisme àcid de les crassulàcies, Metabolisme basal, Metabolisme dels esteroides, Metal·lotioneïna, Metall de transició, Metanogen, Microscopi electrònic, Midó, Mitocondri, Molècula, Molècula amfipàtica, Monòmer, Monosacàrid, Nervi, Niacina, Nicotinamida adenina dinucleòtid, Nicotinamida adenina dinucleòtid fosfat, Nitrat, Nitrificació, Nitrit, Nitrogen, Nucleòsid, Nucleòtid, Nutrició, Nutrient, Organòtrof, Organisme, Organisme aeròbic, Organisme pluricel·lular, Organisme unicel·lular, Oxidació β, Oxigen, Paràsit, Pentosa, Peròxid d'hidrogen, Peroxidasa, PH, Pigment fotosintètic, Pirimidina, Plantes, Plastidi, Plegament proteic, Polímer, Polinucleòtid, Polisacàrid, Potassi, Potencial d'acció, Pressió osmòtica, Procariotes, Producte natural, Protó, Proteasa, Proteïna, Proteïna fibrosa, Proteïna globular, Proteòmica, Protists, Purificació de proteïnes, Purina, Quimiotròfia, Quitina, Reacció d'oxidació-reducció, Reacció de deshidratació, Reacció química, Receptor (bioquímica), Reduccionisme, Reductasa, Regulació al·lostèrica, Rent, Reparació de l'ADN, Replicació de l'ADN, Respiració cel·lular, Ribosa, Ribosoma, Ribozim, RuBisCO, Ruta del mevalonat, Ruta metabòlica, Santorio Santorio, Síntesi proteica, Segon missatger, Segon principi de la termodinàmica, Sistema de tres dominis, Sistema tancat, Sistema termodinàmic, Sodi, Sofre, Substrat (bioquímica), Sulfat, Sulfur, Túbul-T, Teoria de control, Termodinàmica biològica, Terpè, Terpenoide, Tilacoide, Tiosulfat, Traça (química), Transcripció genètica, Transcriptasa inversa, Transport actiu, Treball (física), Triacilglicerol, Trifosfat d'adenosina, Urea, Verí, Vertebrats, Via de 3 carbonis, Via de 4 carbonis, Via de la pentosa fosfat, Vida, Virus, Virus de la immunodeficiència humana, Vitalisme, Vitamina, Xarxa metabòlica, Xenobiòtic, Xip d'ADN, Zinc, Zona activa. Ampliar l'índex (273 més) »

Acetil

Estructura química d'un grup acetil unit a la resta R d'una molècula. En química orgànica, acetil (etanoíl), és un grup funcional, específicament un radical, l'acil de l'àcid acètic, amb fórmula química -COCH3.

Nou!!: Metabolisme і Acetil · Veure més »

Acetil-CoA

L'acetil-CoA o acetilcoenzim A (CoAS~COCH3), és una biomolècula que té una elevada importància biològica, ja que intervé com a agent acceptador i transferidor de grups acil en nombroses reaccions metabòliques.

Nou!!: Metabolisme і Acetil-CoA · Veure més »

Acetogènesi

L'acetogènesi és un procés amb el qual es produeix acetat per part de bacteris anaerobis des de diverses fonts energètiques (com per exemple, l'hidrogen) i fonts de carboni (per exemple el diòxid de carboni).

Nou!!: Metabolisme і Acetogènesi · Veure més »

Acoblament (física)

En física, dos sistemes estan acoblats si interaccionen l'un amb l'altre.

Nou!!: Metabolisme і Acoblament (física) · Veure més »

Adenina

L’adenina és una base nitrogenada que entre altres forma part com a grup funcional a l'ADN i l'ARN del grup de les purines que en el codi genètic es representa amb la lletra A majúscula.

Nou!!: Metabolisme і Adenina · Veure més »

Adherència cel·lular

L'adherència cel·lular o adhesió cel·lular és la capacitat que tenen les cèl·lules tant en els éssers unicel·lulars com pluricel·lulars d'unir-se al substrat bé siguin inerts com a elements del medi extern o bé altres cèl·lules (p. ex.: mitjançant una unió adherent).

Nou!!: Metabolisme і Adherència cel·lular · Veure més »

Agent reductor

Un reductor és, en una reacció redox, l'element o compost que és capaç d'oxidar-se, és a dir, transferir electrons a un altre element o compost que s'anomena oxidant.

Nou!!: Metabolisme і Agent reductor · Veure més »

Aigua

Gota d'aigua Laigua és un compost químic transparent, inodor, insípid, químicament format per hidrogen i oxigen, de fórmula química H2O, els quals noms sistemàtics són òxid de dihidrogen i oxidà.

Nou!!: Metabolisme і Aigua · Veure més »

Alcà

Els alcans són molècules orgàniques formades per la unió covalent d'un nombre variable de carbonis units a àtoms d'hidrogen.

Nou!!: Metabolisme і Alcà · Veure més »

Alcohol

Estructura d'una molècula d'un alcohol, amb el grup funcional hidroxil (-OH). L'àtom de carboni està enllaçat a l'àtom d'hidrogen del grup hidroxil i pot estar enllaçat a d'altres per formar una cadena de carboni. En química, un alcohol és qualsevol compost orgànic que conté un grup funcional hidroxil (-OH) enllaçat a un àtom de carboni i en substitució àtom d'hidrogen d'un grup alquil dels hidrocarburs saturats o alcans.

Nou!!: Metabolisme і Alcohol · Veure més »

Aldehid

Fórmula general d'un aldehid Un aldehid és un compost orgànic que conté un grup carbonil terminal, o sigui que el grup carbonil està enllaçat a un àtom d'hidrogen i a un altre àtom de carboni.

Nou!!: Metabolisme і Aldehid · Veure més »

Alquè

Etilè Els alquens són hidrocarburs alifàtics que tenen algun doble enllaç entre els àtoms de carboni i per això són anomenats insaturats.

Nou!!: Metabolisme і Alquè · Veure més »

Aminoacil ARNt sintetasa

Leucil-ARNt sintetasa de ''Thermus thermophilus'' Una Aminoacil ARNt sintetasa, en anglès: aminoacyl tRNA synthetase (aaRS), és un enzim que enganxa l'aminoàcid apropiat en el seu ARNt.

Nou!!: Metabolisme і Aminoacil ARNt sintetasa · Veure més »

Aminoàcid

Estructura genèrica d'un alfa aminoàcid en la seva forma no ionitzada Els aminoàcids són molècules que contenen els grups funcionals amino (-NH2) i carboxil (-COOH), a més a més d'una cadena lateral que varia entre els diferents aminoàcids.

Nou!!: Metabolisme і Aminoàcid · Veure més »

Aminoàcid essencial

Els aminoàcids essencials, centrant la definició en els humans, són aminoàcids proteïnògens que no poden ser sintetitzats pels nostre organisme, i que per tant han de ser ingerits en la nostra dieta.

Nou!!: Metabolisme і Aminoàcid essencial · Veure més »

Aminotransferasa

Aminotransferasa. Les aminotransferases (o transaminases) són un conjunt d'enzims del grup de les transferases, ja que transfereixen grups amino des d'un metabòlit a un altre, generalment aminoàcids.

Nou!!: Metabolisme і Aminotransferasa · Veure més »

Amoníac

Lamoníac és un compost químic la molècula del qual consisteix en un àtom de nitrogen (N) i tres àtoms d'hidrogen (H) d'acord amb la fórmula NH3.

Nou!!: Metabolisme і Amoníac · Veure més »

Anabolisme

L'anabolisme és el conjunt de processos metabòlics constructius en què l'energia alliberada pel catabolisme s'utilitza per a sintetitzar molècules complexes.

Nou!!: Metabolisme і Anabolisme · Veure més »

Anàlisi de xarxes

L'estudi de les propietats estructurals i la seva optimització així com la seva dinàmica són objecte de l'anàlisi de xarxes. L'anàlisi de xarxes és l'àrea encarregada d'analitzar les xarxes mitjançant la teoria de xarxes (coneguda més genèricament com a teoria de grafs).

Nou!!: Metabolisme і Anàlisi de xarxes · Veure més »

Antibiòtic

Un antibiòtic és una substància química capaç, a baixes concentracions, d'inhibir el creixement d'altres microorganismes o d'eliminar-los.

Nou!!: Metabolisme і Antibiòtic · Veure més »

Anticòs

cadenes lleugeres. Entre el tall (fracció constant, Fc) i les branques (Fab) existeix una part més prima coneguda com "regió frontissa". Els anticossos (també coneguts com a immunoglobulines o, popularment, "defenses") són glicoproteïnes del tipus gamma globulina.

Nou!!: Metabolisme і Anticòs · Veure més »

Antioxidant

Model d'ompliment d'espais del metabòlit antioxidant glutatió. L'esfera groga és l'àtom reductor actiu del sofre que proporciona una activitat antioxidant, mentre que les esferes vermelles, blaves, blanques i grises representen, respectivament, els àtoms d'oxigen, nitrogen, hidrogen, i carboni. Un antioxidant és una molècula capaç d'alentir o prevenir l'oxidació d'altres molècules.

Nou!!: Metabolisme і Antioxidant · Veure més »

Arabidopsis thaliana

Arabidopsis thaliana és una planta de mida petita de la mateixa família botànica que la col i la mostassa; és un dels organismes model per a l'estudi de les ciències relacionades amb les plantes, incloent-hi la genètica, el desenvolupament i el fototropisme.

Nou!!: Metabolisme і Arabidopsis thaliana · Veure més »

ARN de transferència

Representació esquemàtica de l'estructura terciària de l'àcid nucleic ARNt. LARN de transferència (ARNt o tRNA) és un tipus d'ARN que transporta un aminoàcid concret cap als ribosomes a la síntesi de proteïnes durant la traducció.

Nou!!: Metabolisme і ARN de transferència · Veure més »

ARN missatger

traduït una o més vegades i, finalment, és degradat. L'àcid ribonucleic missatger (ARNm o mRNA) és una molècula d'ARN que serveix de model químic per a crear un producte proteic.

Nou!!: Metabolisme і ARN missatger · Veure més »

Arqueobacteris

Arbre filogenètic. Els arqueobacteris apareixen en vermell, al centre. Els noms científics en llatí apareixen en cursiva. Els arqueobacteris o arqueus (Archaea) són un grup de microorganismes unicel·lulars; el terme arxibacteri n'és una denominació desestimada.

Nou!!: Metabolisme і Arqueobacteris · Veure més »

ATP sintetasa

L'ATP sintetasa o ATP sintasa és un complex enzimàtic de membrana que combina la síntesi i/o hidròlisi d'ATP amb el transport de protons a través d'una membrana.

Nou!!: Metabolisme і ATP sintetasa · Veure més »

Autotròfia

fototròfica, és a dir, autòtrofa i que obté l'energia de la llum). Lautotròfia és un sistema d'obtenció de matèria orgànica produïda en el mateix organisme que se n'ha de nodrir; la font més comuna per a aquest metabolisme és el diòxid de carboni o altres formes inorgàniques del carboni (C).

Nou!!: Metabolisme і Autotròfia · Veure més »

Òxid de ferro(II)

L'òxid de ferro(II), antigament conegut com òxid ferrós, és un dels òxids de ferro, la fórmula del qual és FeO.

Nou!!: Metabolisme і Òxid de ferro(II) · Veure més »

Àcid 3-fosfoglicèric

Làcid 3 fosfoglicèric — o 3-fosfoglicerat sota forma desprotonada, abreujat com 3PG — és un compost orgànic important en bioquímica.

Nou!!: Metabolisme і Àcid 3-fosfoglicèric · Veure més »

Àcid desoxiribonucleic

Estructura de part d'una doble hèlix d'ADN Làcid desoxiribonucleic (ADN o DNA) és un àcid nucleic que conté les instruccions genètiques utilitzades en el desenvolupament i funcionament de tots els éssers vius coneguts, així com alguns virus.

Nou!!: Metabolisme і Àcid desoxiribonucleic · Veure més »

Àcid glutàmic

Làcid glutàmic (abreviat com a Glu o E) és un dels vint aminoàcids proteïnogènics, i els seus codons són GAA i GAG.

Nou!!: Metabolisme і Àcid glutàmic · Veure més »

Àcid nucleic

Els àcids nucleics són biomolècules orgàniques encarregades d'emmagatzemar i difondre la informació genètica.

Nou!!: Metabolisme і Àcid nucleic · Veure més »

Àcid pirúvic

Làcid pirúvic (CH3COCOOH) és un àcid orgànic, una cetona i el més simple de tots els α-cetoàcids.

Nou!!: Metabolisme і Àcid pirúvic · Veure més »

Àcid ribonucleic

Comparació de l'ARN amb l'ADN (en anglès) L'àcid ribonucleic (ARN, anomenat en anglès RNA) és un polímer important biològicament que consisteix en una llarga cadena de nucleòtids units entre ells.

Nou!!: Metabolisme і Àcid ribonucleic · Veure més »

Àcid sulfhídric

Estructura química de l'àcid sulfhídric L’àcid sulfhídric o sulfur d'hidrogen és un compost químic de fórmula química H2S.

Nou!!: Metabolisme і Àcid sulfhídric · Veure més »

Bacteri porpra

Els bacteris porpra o bacteris fotosintètics porpres són proteobacteris que són fotòtrofs, és a dir capaços de produir energia mitjançant la fotosíntesi.

Nou!!: Metabolisme і Bacteri porpra · Veure més »

Bacteris verds del sofre

Els bacteris verds del sofre (Chlorobiaceae) són una família d'eubacteris fotoautòtrofs anaeròbics obligats.

Nou!!: Metabolisme і Bacteris verds del sofre · Veure més »

Base nitrogenada

Una base nitrogenada és un compost orgànic que deu les propietats de base a un parell solitari d'electrons d'un àtom de nitrogen.

Nou!!: Metabolisme і Base nitrogenada · Veure més »

Benzè

El benzè o benzé en química, és un hidrocarbur cíclic aromàtic, de fórmula C6H6). A la temperatura i pressió ordinària, és un líquid incolor, poc soluble en aigua i amb un punt d'ebullició de 80,1 °C. La molècula del benzè està constituïda per sis àtoms de carboni, formant un anell hexagonal. La representació del benzè mostrant els tipus d'enllaços entre els àtoms constituents resulta molt intricada, ja que els electrons que formen els enllaços es troben deslocalitzats, i per això normalment se substitueix per l'esquema de les dues formes equivalents mesòmeres de Kekulé, el descobridor de la seva forma. El benzè, una de les primeres matèries fonamentals de la indústria química orgànica, és obtingut per destil·lació fraccionada dels olis lleugers procedents de la destil·lació del quitrà d'hulla i a partir de productes del petroli. S'utilitza per a substàncies intermediàries en la fabricació de medicaments, colorants i altres composts orgànics, cuir artificial, linòleum, vernís, i laca i com a solvent d'ús molt generalitzat.

Nou!!: Metabolisme і Benzè · Veure més »

Biodegradació

Biodegradació és el procés de degradació (o de transformació en substàncies més simples) de substàncies orgàniques per l'acció dels enzims produïts per microorganismes.

Nou!!: Metabolisme і Biodegradació · Veure més »

Bioquímica

Molècula d'hemoglobina. La bioquímica és la ciència que estudia les reaccions químiques i interaccions produïdes en organismes vius, incloent-hi l'estudi i l'estructura de proteïnes, glúcids, lípids, àcids nucleics i altres molècules presents en cèl·lules.

Nou!!: Metabolisme і Bioquímica · Veure més »

Bioremediació

A una platja contaminada de petroli com aquesta s'hi poden aplicar tècniques de bioremediació La bioremediació és una disciplina científica que es basa en la utilització d'agents biològics en un medi contaminat per a degradar els contaminants d'origen orgànic o extreure'n els d'origen inorgànic.

Nou!!: Metabolisme і Bioremediació · Veure més »

Biotecnologia

Cristalls d'insulina. La biotecnologia és el conjunt de disciplines o ciències que té per objectiu l'estudi dels éssers vius o parts dels éssers vius per tal d'obtenir-ne béns i serveis.

Nou!!: Metabolisme і Biotecnologia · Veure més »

Cadena de transport d'electrons

Esquema representant la cadena de transport d'electrons al mitocondri. Aquest és el lloc on es produeix la fosforilació oxidativa en eucariotes. El NADH i el succinat generats al cicle de l'acid cítric s'oxiden, proveint energia a través de l'ATP sintetasa Cadena de transport d'electrons de tipus fotosintètic present a la membrana del tilacoide Una cadena de transport d'electrons és un sistema bioquímic que acobla la transferència d'electrons entre un donador d'electrons (p. ex.: NADH) i un acceptor d'electrons (p. ex.: O2) amb la transferència d'ions H+ (protons) a través d'una membrana cel·lular, resultant-ne un gradient electroquímic de protons que es fa servir per generar energia química en forma de trifosfat d'adenosina (ATP).

Nou!!: Metabolisme і Cadena de transport d'electrons · Veure més »

Calci

El calci és un element químic, de símbol Ca i de nombre atòmic 20.

Nou!!: Metabolisme і Calci · Veure més »

Calor

Quan el carbó crema, desprèn calor gràcies a la transformació de l'energia química La calor (de símbol Q) és una forma d'energia que es produeix amb el moviment cinètic de les molècules d'un cos o partícula.

Nou!!: Metabolisme і Calor · Veure més »

Canal iònic

Diagrama esquemàtic d'un canal iònic. '''1''' - dominis proteics (típicament quatre per canal), '''2''' - vestíbul extern, '''3''' - filtre selectiu, '''4''' - diàmetre del filtre selectiu, '''5''' - lloc de fosforilació, '''6''' - membrana cel·lular. Un canal iònic és una proteïna o un agregat de proteïnes que obre un porus en la membrana cel·lular.

Nou!!: Metabolisme і Canal iònic · Veure més »

Carboni

El carboni és un element químic de nombre atòmic 6.

Nou!!: Metabolisme і Carboni · Veure més »

Carotenoide

β-carotè Els carotenoides són un grup de pigments vegetals liposolubles fotosintètics de color intens (vermell, ataronjat o groc).

Nou!!: Metabolisme і Carotenoide · Veure més »

Catabolisme

El catabolisme és la part del metabolisme que consisteix en la transformació de molècules orgàniques o biomolècules complexes en molècules senzilles i en l'emmagatzematge de l'energia química despresa en forma d'enllaços fosfat de molècules d'ATP, mitjançant la destrucció de les molècules que contenen gran quantitat d'energia en els enllaços covalents que la formen.

Nou!!: Metabolisme і Catabolisme · Veure més »

Catalasa

La catalasa és un enzim que es troba en organismes vius i catalitza la descomposició del peròxid d'hidrogen (H202) en oxigen i aigua.

Nou!!: Metabolisme і Catalasa · Veure més »

Catàlisi

La catàlisi és el procés a través del qual s'incrementa la velocitat d'una reacció química.

Nou!!: Metabolisme і Catàlisi · Veure més »

Cèl·lula

Micrografia al microscopi de rastreig de cèl·lules de l'eubacteri ''Escherichia coli''. Una cèl·lula (del llatí cellula, diminutiu de cella, "petita cambra") és la unitat morfològica i funcional de tot ésser viu.

Nou!!: Metabolisme і Cèl·lula · Veure més »

Cel·lulosa

Estructura tridimensional, amb 4 unitats de glucosa visibles. (Negre.

Nou!!: Metabolisme і Cel·lulosa · Veure més »

Centre de reacció fotosintètic

Un centre de reacció fotosintètic és un complex de diverses proteïnes, pigments i altres co-factors coordinats per executar les reaccions principals de la fotosíntesi.

Nou!!: Metabolisme і Centre de reacció fotosintètic · Veure més »

Cetona

Una cetona és un compost que conté el grup funcional carbonil enllaçat a dos altres àtoms de carboni (aquest grup pot ésser anomenat també cetona).

Nou!!: Metabolisme і Cetona · Veure més »

Cianobacteris

Els cianobacteris (Cyanobacteria, del grec.

Nou!!: Metabolisme і Cianobacteris · Veure més »

Cicle biogeoquímic

En ecologia i ciències de la Terra, un cicle biogeoquímic és un circuit o ruta per la qual un element químic o molècula es mou a través tant dels components biòtics ("bio-") i abiòtics ("geo-") d'un ecosistema.

Nou!!: Metabolisme і Cicle biogeoquímic · Veure més »

Cicle cel·lular

El cicle cel·lular és el procés que segueix tota cèl·lula especialment en relació als seus processos de divisió i proliferació, així com els punts de control de pas a cada fase del cicle.

Nou!!: Metabolisme і Cicle cel·lular · Veure més »

Cicle de Calvin

Esquema general del cicle de Calvin El cicle de Calvin (també anomenat cicle de Calvin-Benson) és un conjunt de reaccions bioquímiques que es produeixen a l'estroma dels cloroplasts dels organismes que fan la fotosíntesi.

Nou!!: Metabolisme і Cicle de Calvin · Veure més »

Cicle de Krebs

El cicle de Krebs (també anomenat cicle de l'àcid cítric o cicle dels àcids tricarboxílics) és una ruta metabòlica, és a dir, una successió de reaccions químiques que formen part de la respiració cel·lular en totes les cèl·lules aeròbiques, per tant que utilitzen oxigen.

Nou!!: Metabolisme і Cicle de Krebs · Veure més »

Cicle de Krebs invers

El cicle de l'àcid cítric invers El cicle de Krebs invers (també conegut com el cicle de l'àcid cítric invers) és una seqüència de reaccions químiques que fan servir alguns bacteris per produir compostos orgànics a partir del diòxid de carboni i l'aigua.

Nou!!: Metabolisme і Cicle de Krebs invers · Veure més »

Cicle de la urea

El cicle de la urea és un cicle bioquímic de reaccions que tenen lloc en molts animals que produeixen urea ((NH2)2CO) des d'amoni (NH3).

Nou!!: Metabolisme і Cicle de la urea · Veure més »

Cicle del glioxilat

Cicle del glioxilat El cicle del glioxalat és el procés pel qual l'acetil-CoA es descondensa amb l'oxalacetat per formar citrat i el citrat és convertit en isocitrat.

Nou!!: Metabolisme і Cicle del glioxilat · Veure més »

Cinètica enzimàtica

Imatge generada per ordinador d'un model de l'estructura tridimensional de l'enzim bacterià '''purina nucleòsid fosforilasa'''. La cinètica enzimàtica estudia la velocitat de les reaccions químiques que són catalitzades pels enzims.

Nou!!: Metabolisme і Cinètica enzimàtica · Veure més »

Citoesquelet

Citoesquelet eucariota. Els filaments d'actina es mostren en vermell, els microtúbuls en verd i el nucli en blau. El citoesquelet és una mena de xarxa que disposen les cèl·lules eucariotes formada per fibres proteiques que recorren el citosol i que actuen com a esquelet i musculatura cel·lular.

Nou!!: Metabolisme і Citoesquelet · Veure més »

Citosol

El citosol, també anomenat hialoplasma, és el medi aquós del citoplasma en què es troben immersos els orgànuls cel·lulars.

Nou!!: Metabolisme і Citosol · Veure més »

Clor

El clor és un element químic de nombre atòmic 17 situat en el grup dels halogens (grup 17) de la taula periòdica dels elements.

Nou!!: Metabolisme і Clor · Veure més »

Cloroform

El cloroform (CHCl3) (o triclorometà o triclorur de metil) és un compost orgànic de fórmula química CHCl 3.

Nou!!: Metabolisme і Cloroform · Veure més »

Cloroplast

Cèl·lules vegetals en les quals són visibles els cloroplasts Els cloroplasts són orgànuls presents a les cèl·lules de les plantes i algues eucariotes que realitzen la fotosíntesi.

Nou!!: Metabolisme і Cloroplast · Veure més »

Clorur

Clorur en química inorgànica, és una espècie iònica formada per un àtom de clor carregat negativament amb estat d'oxidació -1.

Nou!!: Metabolisme і Clorur · Veure més »

Coenzim

Els coenzims són un tipus de cofactor, partícula que s'uneix a un apoenzim per tal de formar un holoenzim capaç de catalitzar reaccions químiques.

Nou!!: Metabolisme і Coenzim · Veure més »

Coenzim A

Coenzim A.Coenzim A. El coenzim A (CoA, CoASH o HSCoA) fórmula química: C21H36N7O16P3S és un coenzim, notable pel seu paper en la biosíntesi d'àcids grassos i la beta-oxidació d'àcids grassos, així com en la descarboxilació oxidativa de l'àcid pirúvic abans del cicle de Krebs.

Nou!!: Metabolisme і Coenzim A · Veure més »

Cofactor enzimàtic

Un cofactor és un ió o molècula que participa en el procés catalític sense ser enzim ni substrat.

Nou!!: Metabolisme і Cofactor enzimàtic · Veure més »

Colesterol

Representació espacial del '''colesterol'''. omega-3. El colesterol és un lípid amb una estructura bastant diferent de la dels fosfolípids.

Nou!!: Metabolisme і Colesterol · Veure més »

Complex de tall i unió

Un complex de tall i unió - també anomenat amb els anglicisme de spliceosoma o espliceosoma - és un complex de subunitats d'RNA i proteïnes especialitzat a eliminar els introns del pre-mRNA d'un gen transcrit.

Nou!!: Metabolisme і Complex de tall i unió · Veure més »

Complex del citocrom b6f

Complex del citocrom b6f. Els límits de la bicapa lipídica es mostren com la línia vermella i blava Complex del citocrom b6f o plastoquinol—plastocianina reductasa és un complex enzimàtic propi dels cloroplasts i dels cianobacteris.

Nou!!: Metabolisme і Complex del citocrom b6f · Veure més »

Compost heterocíclic

Piridina un compost heterocíclic simple. Els compostos heterocíclics o heterocicles són compostos orgànics cíclics en els quals hi ha almenys un àtom diferent del carboni formant part del cicle.

Nou!!: Metabolisme і Compost heterocíclic · Veure més »

Compost inorgànic

Compost inorgànic Un compost inorgànic és un compost químic format per elements que, entre ells, no es troba el carboni.

Nou!!: Metabolisme і Compost inorgànic · Veure més »

Compost orgànic

Un compost orgànic és qualsevol compost químic que contingui carboni a les seves molècules.

Nou!!: Metabolisme і Compost orgànic · Veure més »

Comunicació cel·lular

La comunicació cel·lular forma part d'un sistema complex de comunicació que governa les activitats cel·lulars bàsiques i coordina les accions de la cèl·lula.

Nou!!: Metabolisme і Comunicació cel·lular · Veure més »

Contaminant orgànic persistent

estatunidenc esquitxant un pantà amb DDT el 1958 seguint les directrius dels Programa Nacional per a la Eradicació de la Malària dels Estats Units. Avui en dia, aquesta substància és considerada un POP i el seu ús està severament restringit. Un contaminant orgànic persistent (COP), Persistent Organic Pollutant en anglès, és aquell compost químic resistent a la degradació en condicions naturals i que, dispers en el medi ambient, és transportat a una distància considerable del punt d'emissió.

Nou!!: Metabolisme і Contaminant orgànic persistent · Veure més »

Contracció muscular

Esquema jeràrquic dels músculs. La contracció muscular és el procés fisiològic en el qual els músculs desenvolupen tensió i s'escurcen o s'estiren (o bé poden mantenir la mateixa longitud) per raó d'un estímul d'extensió previ.

Nou!!: Metabolisme і Contracció muscular · Veure més »

Cristal·lografia de raigs X

La cristal·lografia de raigs X pot localitzar cada àtom en una zeolita, la qual és un aluminosilicat amb moltes aplicacions importants com la purificació de l'aigua. La difracció o cristal·lografia de raigs X és una tècnica per a determinar la disposició dels àtoms dins un cristall, en aquest mètode un feix de raigs X colpeja el cristall i causa que el feix de llum s'estengui en moltes direccions específiques.

Nou!!: Metabolisme і Cristal·lografia de raigs X · Veure més »

Cromatografia

La cromatografia, del grec χρῶμα chroma (color) i γράφειν graphein (escriure), és una tècnica de separació dels components d'una mescla.

Nou!!: Metabolisme і Cromatografia · Veure més »

Descarboxilació

La descarboxilació és una reacció química en la qual un grup carboxil és eliminat d'un compost químic en forma de diòxid de carboni (CO2).

Nou!!: Metabolisme і Descarboxilació · Veure més »

Deshidrogenasa

Una deshidrogenasa, dehydrogenase en anglès, és un enzim que catalitza una reacció redox, a la que treu un o més hidrids (H−) del substrat (que resulta oxidat) i els transfereix a un acceptor d'electrons (que resulta reduït).

Nou!!: Metabolisme і Deshidrogenasa · Veure més »

Desnitrificació

Bacteris del gènere ''Pseudomona'', que compta amb espècies desnitrificants La desnitrificació dins la natura, és un procés microbià de reducció del nitrat que acaba alliberant dinitrogen molecular (N2).

Nou!!: Metabolisme і Desnitrificació · Veure més »

Diòxid de carboni

El diòxid de carboni (antigament anomenat biòxid de carboni o anhídrid carbònic), és un gas incolor, inodor, i insípid.

Nou!!: Metabolisme і Diòxid de carboni · Veure més »

Difosfat d'adenosina

El difosfat d'adenosina o adenosinadifosfat (ADP) és un nucleòtid format per una ribosa, dos grups fosfat i una adenina.

Nou!!: Metabolisme і Difosfat d'adenosina · Veure més »

Difosfat de geranil

El difosfat de geranil o difosfat de 3,7-dimetiloct-2,6-dien-1-il, (antigament anomenat pirofosfat de geranil), és un compost orgànic organofosforat, un èster de l'àcid difosfòric, de fórmula molecular C10H20O7P2, sovint abreviat com a GPP de l'anglès geranyl pyrophosphate.

Nou!!: Metabolisme і Difosfat de geranil · Veure més »

Difusió

un procés de difusió de la ciència. Algunes partícules es dissolen en un got d'aigua. Inicialment, les partícules estan prop d'una cantonada del vidre. Si les partícules de tot aleatòriament es mouen ("difusa") per l'aigua, llavors les partícules eventualment es trobaran distribuïdes aleatòriament i de manera uniforme, i organitzada (però encara la difusió se seguirà produint, només que no hi haurà flux net). La difusió és un dels diversos fenòmens de transport que es troben a la natura.

Nou!!: Metabolisme і Difusió · Veure més »

Dinàmica molecular

En la química, la dinàmica molecular (DM) és una tècnica de simulació en la qual es permet que àtoms i molècules interaccionin per un període.

Nou!!: Metabolisme і Dinàmica molecular · Veure més »

Dissolvent

Molècules d'aigua (dissolvent polar) solvatant un ió de sodi Un dissolvent o solvent és aquella substància que permet la dispersió d'una altra, el solut, en el seu si.

Nou!!: Metabolisme і Dissolvent · Veure més »

Domini taxonòmic

En biologia, un domini (també superregnum o imperi) és el nivell més alt d'agrupament dels organismes en la classificació científica, més alt que un regne.

Nou!!: Metabolisme і Domini taxonòmic · Veure més »

Ecologia

Lecologia, com a disciplina científica abasta àrees com l'estudi de: processos globals (dalt), hàbitats marins i terrestres (centre) i interaccions interespecífiques (depredació i pol·linització) (baix).

Nou!!: Metabolisme і Ecologia · Veure més »

Eduard Buchner

Eduard Buchner (Munic, Alemanya, 1860 - Munic, Imperi Alemany, 1917) fou un físic alemany guardonat amb el Premi Nobel de Química l'any 1907.

Nou!!: Metabolisme і Eduard Buchner · Veure més »

Electròlit

Un electròlit és una substància que dissocia ions lliures quan es dissol o es fon, produint un medi elèctricament conductor.

Nou!!: Metabolisme і Electròlit · Veure més »

Elefants

Comparació de l'esquelet d'un humà i d'un elefant. Il·lustració de voltants del 1860 Els elefants són grans mamífers terrestres de l'ordre dels proboscidis.

Nou!!: Metabolisme і Elefants · Veure més »

Encofrat

Un encofrat és un equip de treball temporal o permanent al qual s'aboca el formigó o altres materials líquids com la tàpia que li donen la seva forma, durant el temps d'enduriment.

Nou!!: Metabolisme і Encofrat · Veure més »

Endosimbiosi

L'endosimbiosi és una associació íntima i permanent entre espècies, en la qual els individus d'una espècie resideixen dins de les cèl·lules de l'altra.

Nou!!: Metabolisme і Endosimbiosi · Veure més »

Energia

Lenergia és una magnitud física que és un atribut present en qualsevol sistema físic i que es pot manifestar en forma de treball útil, de calor, de llum o altres maneres.

Nou!!: Metabolisme і Energia · Veure més »

Energia endosomàtica

L'energia endosomàtica és l'energia que contenen els aliments, un cop transformada, i que fa possible les activitats vitals de les cèl·lules d'un ésser viu.

Nou!!: Metabolisme і Energia endosomàtica · Veure més »

Enginyeria metabòlica

A l'enginyeria genètica, l'enginyeria metabòlica és la tecnologia que s'ocupa de la manipulació de l'ADN que doni com a resultat la variació de rutes metabòliques, ja sigui afegint nous intermediaris a les rutes preexistents, modificar la regulació de les mateixes o crear noves rutes.

Nou!!: Metabolisme і Enginyeria metabòlica · Veure més »

Enllaç disulfur

Exemple d'enllaç disulfur Un enllaç pont disulfur, o només pont disulfur, enllaç disulfur o enllaç SS (enllaç sofre-sofre) és un fort enllaç covalent entre grups tiol.

Nou!!: Metabolisme і Enllaç disulfur · Veure més »

Enllaç peptídic

Reacció de deshidratació, durant la qual es forma una amida. Un enllaç peptídic és un enllaç covalent que es forma entre dues molècules quan el grup carboxil d'una molècula reacciona amb el grup amino de l'altra, alliberant una molècula d'aigua (H2O).

Nou!!: Metabolisme і Enllaç peptídic · Veure més »

Entropia

Rudolf Clausius L'entropia és una magnitud termodinàmica definida originàriament com a criteri per a predir l'evolució dels sistemes termodinàmics.

Nou!!: Metabolisme і Entropia · Veure més »

Enzim

Diagrama de cintes de l'estructura terciària de l'enzim glioxalasa I humana. Els dos ions de zinc necessaris perquè l'enzim catalitzi la seva reacció es mostren com a esferes lila i un inhibidor enzimàtic anomenat «S-hexilglutationa» es mostra com a model de rebliment d'espai omplint les dues zones actives. Els enzims són biomolècules que catalitzen (acceleren) les reaccions químiques.

Nou!!: Metabolisme і Enzim · Veure més »

Equilibri termodinàmic

Es parla dequilibri termodinàmic en termodinàmica quan un cos es troba en equilibri tèrmic, mecànic i químic i que aquests paràmetres tenen el mateix valor en tots els punts del sistema.

Nou!!: Metabolisme і Equilibri termodinàmic · Veure més »

Ergosterol

L'ergosterol (ergosta-5,7,22-trien-3β-ol), un esterol, és un precursor biològic (una provitamina) de la vitamina D2 i un important component de la membrana cel·lular d'alguns fongs i protists.

Nou!!: Metabolisme і Ergosterol · Veure més »

Escherichia coli

L'escheríchia coli (Escherichia coli, pronunciat i abreujat E. coli habitualment) és una de les principals espècies d'eubacteris que viuen a la part més baixa dels intestins dels animals de sang calenta, incloent-hi ocells i mamífers i són necessaris per a la correcta digestió dels aliments.

Nou!!: Metabolisme і Escherichia coli · Veure més »

Esfingolípid

Els esfingolípids (SLs) són una classe de lípids derivats de l'amino-alcohol esfingosina.

Nou!!: Metabolisme і Esfingolípid · Veure més »

Esfingosina

L'esfingosina (2-amino-4-octadesè-1,3-diol) és un aminoalcohol insaturat de divuit carbonis.

Nou!!: Metabolisme і Esfingosina · Veure més »

Espècies reactives de l'oxigen

Les espècies reactives de l'oxigen o ROS (de l'anglès Reactive Oxidative Species) són molecules que es produïxen en les cèl·lules resultants de reaccions d'oxidació-reducció incompletes on intervé l'oxigen.

Nou!!: Metabolisme і Espècies reactives de l'oxigen · Veure més »

Esqualè

L'esqualè és un lípid orgànic produït per tots els animals i plantes, inclosos els humans, i que és present, entre altres teixits, al flux vaginal de la dona.

Nou!!: Metabolisme і Esqualè · Veure més »

Esteroide

url.

Nou!!: Metabolisme і Esteroide · Veure més »

Estrès oxidatiu

Les espècies reactives de l'oxigen i el seu sistema de detoxificació, en una versió simplificada (SOD: superòxid dismutasa; GSH-peroxidasa: glutatión peroxidasa). Si aquest sistema és superat, esdevé una situació d'estrès oxidatiu. L'estrès oxidatiu és un fenomen causat per un desequilibri entre la producció d'oxigen reactiu i la capacitat d'un sistema biològic de detoxificar ràpidament els reactius intermedis o reparar els danys produïts.

Nou!!: Metabolisme і Estrès oxidatiu · Veure més »

Estructura biomolecular

L’estructura biomolecular és l'estructura de les biomolecules, principalment de les proteïnes i els àcids nucleics ADN i ARN.

Nou!!: Metabolisme і Estructura biomolecular · Veure més »

Estructura cel·lular bacteriana

L'estructura cel·lular bacteriana consisteix en una cèl·lula procariota (sense membrana nuclear i amb el material nuclear dispers al citoplasma) constituïda per.

Nou!!: Metabolisme і Estructura cel·lular bacteriana · Veure més »

Eubacteris

Arbre filogenètic. Els bacteris apareixen en blau, a l'esquerra. Els noms científics en llatí apareixen en cursiva. Els eubacteris (Bacteria o Eubacteria) són un gran grup de microorganismes unicel·lulars.

Nou!!: Metabolisme і Eubacteris · Veure més »

Eucariotes

Arbre filogenètic. Els eucariotes apareixen en marró, a la dreta. Els noms científics en llatí apareixen en cursiva. Els eucariotes (de noms científics Eucaryotae, Eukaryotae, Eukarya o Eucarya) és, en taxonomia i histologia, el domini d'organismes cel·lulars amb nucli diferenciat, i altres orgànuls tancats dins membranes biològiques.

Nou!!: Metabolisme і Eucariotes · Veure més »

Evolució

En biologia, l'evolució és el procés de canvi en els trets heretats d'una població d'organismes entre una generació i la següent.

Nou!!: Metabolisme і Evolució · Veure més »

ExPASy

ExPASy és un portal de recursos de bioinformàtica operat per l'Institut Suís de Bioinformàtica (SIB).

Nou!!: Metabolisme і ExPASy · Veure més »

Experiment

Tot infant du a terme experiments rudimentaris per aprendre com funciona el món. Un experiment és un procediment ordenat que es du a terme amb l'objectiu de verificar, refutar o establir la validesa d'una hipòtesi relacionada amb un determinat fenomen.

Nou!!: Metabolisme і Experiment · Veure més »

Expressió gènica

En genètica clàssica l'expressió genètica consisteix en el fet que una característica del genotip es manifesti en el fenotip.

Nou!!: Metabolisme і Expressió gènica · Veure més »

Factor de creixement

El factor de creixement o GF o factor promotor de la maduració (SCF o MPF) són un conjunt de substàncies, la majoria de naturalesa proteica, que juntament amb les hormones i els neurotransmissor tenen una funció clau en la comunicació cel·lular* Són glucoproteïnes d'una família de quinases i també actuen com a mecanisme de regulació del cicle cel·lular.

Nou!!: Metabolisme і Factor de creixement · Veure més »

Fòsfor

El fòsfor és un element químic de nombre atòmic 15 i símbol P. És un no metall multivalent pertanyent al grup del nitrogen (grup 15) que es troba en la natura combinat en fosfats inorgànics i en organismes vius però mai en estat natiu.

Nou!!: Metabolisme і Fòsfor · Veure més »

Fermentació

Fermentació en procés.La fermentació és el procés de catabolisme anaeròbic en el qual un compost orgànic actua com a donador i acceptor d'electrons i l'ATP resultant s'obté per la fosforilació a nivell de substrat.

Nou!!: Metabolisme і Fermentació · Veure més »

Ferrós

Ferrós (Fe2+), en química, indica un compost químic divalent de ferro (en l'estat d'oxidació +2), ferròs s'oposa al fèrric, el qual indica un compost de ferro trivalent (estat d'oxidació +3).

Nou!!: Metabolisme і Ferrós · Veure més »

Ferritina

Estructura de la Ferritina La ferritina és la principal proteïna que emmagatzema el ferro en els vertebrats.

Nou!!: Metabolisme і Ferritina · Veure més »

Ferro

El ferro és un element químic de nombre atòmic 26, situat en el grup 8 de la taula periòdica.

Nou!!: Metabolisme і Ferro · Veure més »

Fertilitat del sòl

La fertilitat del sòl és un terme que es refereix a la capacitat productiva d'un sòl ja sia en l'agricultura o en els terrenys no conreats, té les següents propietats.

Nou!!: Metabolisme і Fertilitat del sòl · Veure més »

Fluid extracel·lular

Fluid extracel·lular (en anglès ECF, extracellular fluid) fa referència a un fluid corporal fora de les cèl·lules.

Nou!!: Metabolisme і Fluid extracel·lular · Veure més »

Format (química)

Estructura d'un format Format o metanoat és l'anió carboxilat més simple: és l'ió CHOO− o HCOO− (àcid fòrmic) menys un ió d'hidrogen.

Nou!!: Metabolisme і Format (química) · Veure més »

Fosfat

Roques de fosfat al costat d'una moneda per tal de comparar la seva grandària. Un fosfat, en química inorgànica, és una sal d'àcid fosfòric.

Nou!!: Metabolisme і Fosfat · Veure més »

Fosfatasa

Una fosfatasa és una classe d'enzim que elimina un grup fosfat del seu substrat per hidròlisi de l'àcid fosfòric monoèster cap a l'ió fosfat i una molècula amb un grup hidroxil lliure, el procés és anomenat defosforilació, Aquest procés és l'oposat al de les proteïnes fosforilases i quinases, les quals uneixen grups fosfat als seus substrats utilitzant l'energia de l'ATP.

Nou!!: Metabolisme і Fosfatasa · Veure més »

Fosfolípid

polar (P) i una cua no polar (I per a apolar). El lípid que es mostra és un fosfolípid de dues cues. La imatge de l'esquerra representa una versió augmentada de la imatge més esquemàtica de la dreta, que serà utilitzada des d'ara per a representar als lípids amb una, dos o tres cadenes. Un fosfolípid és un tipus de lípid iònic, compost per l'esterificació de glicerol, amb dos àcids grassos (1,2-diacilglicerol) i un grup fosfat.

Nou!!: Metabolisme і Fosfolípid · Veure més »

Fosforilació

Residu de serina '''fosforilat'''. En bioquímica, la fosforilació és l'addició d'un grup fosfat (PO43-) a una proteïna o qualsevol altra molècula, en general petita.

Nou!!: Metabolisme і Fosforilació · Veure més »

Fosforilació oxidativa

Cadena transportadora d'electrons mitocondrial La fosforilació oxidativa és una via metabòlica que utilitza energia alliberada per l'oxidació de nutrients per produir adenosina trifosfat (ATP).

Nou!!: Metabolisme і Fosforilació oxidativa · Veure més »

Fotosíntesi

terrestre. La fotosíntesi (del grec φώτο foto, "llum" i σύνθεσις synthesis, "composició") és un procés químic que converteix el diòxid de carboni en compostos orgànics, especialment, utilitzant l'energia de la llum solar.

Nou!!: Metabolisme і Fotosíntesi · Veure més »

Fotosistema

Els fotosistemes (del grec: photos.

Nou!!: Metabolisme і Fotosistema · Veure més »

Fototròfia

Fotòtrofs terrestres i aquàtics: plantes que creixen en un tronc caigut sobre aigua rica en algues Un fotòtrof o fotoautòtrof (del grec: photo.

Nou!!: Metabolisme і Fototròfia · Veure més »

Friedrich Wöhler

Friedrich Wöhler Friedrich Wöhler (31 de juliol de 1800 - 23 de setembre de 1882) va ser un químic alemany molt conegut per ser el primer a sintetitzar la urea però també va ser el primer a aïllar diversos elements químics.

Nou!!: Metabolisme і Friedrich Wöhler · Veure més »

Fructosa

La fructosa és un sucre simple o monosacàrid que es troba en els éssers vius.

Nou!!: Metabolisme і Fructosa · Veure més »

Galactosa

La galactosa és un monosacàrid format per sis àtoms de carboni o hexosa, que es converteix en glucosa al fetge com a aportació energètica.

Nou!!: Metabolisme і Galactosa · Veure més »

Glúcid

El sucre és un aliment ric en '''glúcids''' Els glúcids, són biomolècules orgàniques formades per carboni, hidrogen i oxigen que contenen grups funcionals carbonil (aldehid o cetona) i molts grups hidroxil (-OH).

Nou!!: Metabolisme і Glúcid · Veure més »

Glicòlisi

Esquema del procés. La glicòlisi (del grec γλυκύς "dolç" i λύσις "trencament"), glucòlisi o via d'Embden-Meyerhof és una via metabòlica per la qual una molècula de glucosa (Glc) és oxidada fins a dues molècules d'àcid pirúvic o piruvat (Pyr).

Nou!!: Metabolisme і Glicòlisi · Veure més »

Gliceraldehid 3-fosfat

El gliceraldehid 3-fosfat, també anomenat 3-fosfogliceraldehid i abreujat com G3P és un compost químic que es troba com un intermedi en diverses rutes metabòliques centrals de tots els organismes.

Nou!!: Metabolisme і Gliceraldehid 3-fosfat · Veure més »

Glicerol

El glicerol és un compost orgànic també anomenat glicerina.

Nou!!: Metabolisme і Glicerol · Veure més »

Glicina

La glicina (representat per les lletres Gly o G) és un dels aminoàcids transcripcionals que formen les proteïnes dels éssers vius.

Nou!!: Metabolisme і Glicina · Veure més »

Glicogen

El glicogen o glucogen és un polisacàrid de reserva energètica dels animals, format per cadenes ramificades de glucosa unides per enllaços glucosídics x (1-4); és soluble en aigua, en la qual forma dispersions col·loïdals.

Nou!!: Metabolisme і Glicogen · Veure més »

Gliconeogènesi

La ruta de la gliconeogènesi amb les molècules i els enzims clau. Molts dels passos són els inversos dels que es troben a la glicòlisi. La gliconeogènesi (o gluconeogènesi) (abreujat GNG) és una ruta metabòlica que resulta en la generació de glucosa a partir de substrats carbònics no carbohidrats, com ara el piruvat, l'àcid làctic, el glicerol o els aminoàcids glicogènics.

Nou!!: Metabolisme і Gliconeogènesi · Veure més »

Glucogen sintetasa

issn.

Nou!!: Metabolisme і Glucogen sintetasa · Veure més »

Glucosa

La glucosa o glicosa (DGLC), també anomenada sucre de raïm, és un monosacàrid que les cèl·lules utilitzen com a font d'energia i com a intermediari metabòlic.

Nou!!: Metabolisme і Glucosa · Veure més »

Glucosa 6-fosfat

La glucosa 6-fosfat (coneguda també com a èster de Robison) és una molècula de glucosa fosforilada al carboni 6.

Nou!!: Metabolisme і Glucosa 6-fosfat · Veure més »

Glutamina

La glutamina (abreujat Gln o Q) és un dels aminoàcids transcripcionals que formen les proteïnes dels éssers vius.

Nou!!: Metabolisme і Glutamina · Veure més »

Glutatió

El glutatió és un tripèptid constituït per tres aminoàcids: glicina, cisteïna i àcid glutàmic.

Nou!!: Metabolisme і Glutatió · Veure més »

Gradient electroquímic

Un gradient electroquímic és una variació espacial tant del potencial elèctric com de la concentració de substància a través d'una membrana.

Nou!!: Metabolisme і Gradient electroquímic · Veure més »

Grec antic

El grec antic és el grec que es parlava a la Grècia Antiga i a les seves colònies (segles XI aC a III aC).

Nou!!: Metabolisme і Grec antic · Veure més »

Greix

En bioquímica, greix o matèria grassa és un terme genèric que inclou diversos tipus de lípids, tot i que generalment es refereix als acilglicerols.

Nou!!: Metabolisme і Greix · Veure més »

Grup funcional

En química, sobretot en química orgànica, els grups funcionals són estructures submoleculars, caracteritzades per una connectivitat i composició específica elemental, que confereix reactivitat a la molècula que els conté.

Nou!!: Metabolisme і Grup funcional · Veure més »

Grup hemo

Un grup hemo Grup hemo Grup hemo Un grup hemo és un grup prostètic que forma part de diverses proteïnes, com per exemple l'hemoglobina dels eritròcits de la sang dels vertebrats, dels quals és el pigment responsable del color vermell.

Nou!!: Metabolisme і Grup hemo · Veure més »

Grup hidroxil

Model 3D d'un grup hidroxil. Grup hidroxil Anió hidròxid En química orgànica, un grup hidroxil és un grup funcional format per un àtom d'oxigen enllaçat a un d'hidrogen.

Nou!!: Metabolisme і Grup hidroxil · Veure més »

Guanina

La guanina és una base nitrogenada del grup de les purines, una de les cinc bases del codi genètic (ADN i ARN).

Nou!!: Metabolisme і Guanina · Veure més »

Hans Adolf Krebs

Sir Hans Adolf Krebs FRS (Hildesheim, Alemanya, 1900 - Oxford, Anglaterra, 1981) fou un metge, bioquímic i professor universitari britànic, d'origen alemany, guardonat amb el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia l'any 1953.

Nou!!: Metabolisme і Hans Adolf Krebs · Veure més »

Hans Kornberg

Sir Hans Leo Kornberg, FRS (nascut el 14 de gener del 1928) és un bioquímic britànic d'origen jueu i alemany.

Nou!!: Metabolisme і Hans Kornberg · Veure més »

Hemoglobina

L'hemoglobina (també anomenada haemoglobin i Hb abreujat o Hgb) és la proteïna que transporta l'oxigen i conté ferro.

Nou!!: Metabolisme і Hemoglobina · Veure més »

Heterotròfia

Lheterotròfia (heteron.

Nou!!: Metabolisme і Heterotròfia · Veure més »

Hidròlisi

amida amb formació d'un àcid carboxílic i una amina La hidròlisi és una solvòlisi on el dissolvent és l'aigua.

Nou!!: Metabolisme і Hidròlisi · Veure més »

Hidrofília (química)

La hidrofília, del grec (hydros) "aigua" i φιλια (fília) "amic de"; és una propietat física d'una molècula que transitòriament enllaça amb l'aigua (H2O) mitjançant l'enllaç d'hidrogen.

Nou!!: Metabolisme і Hidrofília (química) · Veure més »

Hidrofòbia

una gota de rosada en una cutícula (d'una planta) que resulta hidròfoba Una substància és hidròfoba (del grec υδρο, hydro.

Nou!!: Metabolisme і Hidrofòbia · Veure més »

Hidrogen

Lhidrogen és un element químic de símbol H i nombre atòmic 1.

Nou!!: Metabolisme і Hidrogen · Veure més »

Hidrogencarbonat

Model de l'anió hidrogencarbonat, HCO3- L'hidrogencarbonat (antigament anomenat bicarbonat), és un anió de fórmula HCO3-, intermedi de la desprotonació de l'àcid carbònic, H2CO3.Té un paper biològic crucial en el sistema de regulació del pH fisiològic.

Nou!!: Metabolisme і Hidrogencarbonat · Veure més »

Hidrolasa glicosídica

Una alfa-amilasa panceràtica 1HNY, una hidrolasa glícosídica La hidrolasa glicosídica (també anomenada glicosidasa) catalitza la hidròlisi de l'enllaç glicosídic per generar dos sucres senzills.

Nou!!: Metabolisme і Hidrolasa glicosídica · Veure més »

Hipòtesi del món d'ARN

L'ARN, amb les seves bases nitrogenades, a l'esquerra; l'ADN a la dreta. La hipòtesi del món d'ARN postula que un món ple de vida basada en àcid ribonucleic (ARN) existí abans de l'aparició de la vida actual, basada en àcid desoxiribonucleic (ADN).

Nou!!: Metabolisme і Hipòtesi del món d'ARN · Veure més »

Holisme

L'holisme és la concepció filosòfica que considera un determinat camp d'estudi o reflexió com un tot que supera la suma de les parts, seguint la definició d'Aristòtil, tot i que el terme va aparèixer per primer cop el 1926 en una obra del polític Jan Smuts.

Nou!!: Metabolisme і Holisme · Veure més »

Homeòstasi

Efectes de la pressió osmòtica als glòbuls vermells L'homeòstasi és la tendència a mantenir l'equilibri i l'estabilitat interns en els diferents sistemes biològics.

Nou!!: Metabolisme і Homeòstasi · Veure més »

Hormona

L'oxitocina és una hormona Una hormona és principalment una substància que en els éssers vius pluricel·lulars regula i coordina l'activitat conjunta de les cèl·lules.

Nou!!: Metabolisme і Hormona · Veure més »

Hoste

En biologia, un hoste o hostatger és un organisme que alberga un altre organisme, que és un soci mutualista o comensalista, proveint-li generalment protecció i aliment.

Nou!!: Metabolisme і Hoste · Veure més »

Humà

Els humans, éssers humans o homes (Homo sapiens) són primats bípedes de la família dels homínids.

Nou!!: Metabolisme і Humà · Veure més »

Ió (àtom)

Enllaç iònic entre el liti (que es converteix en un catió i el fluor, que es converteix en un anió En física i química, un ió és un àtom o molècula que no té una càrrega elèctrica neutra.

Nou!!: Metabolisme і Ió (àtom) · Veure més »

Ibn an-Nafís

Pàgina d'un llibre mèdic d'Ibn an-Nafís. Abu-l-Hassan Alà-ad-Din Alí ibn Abi-l-Hàram al-Khalidí al-Makhzumí al-Quraixí ad-Dimaixqí —en àrab أبو الحسن علاء الدين علي بن أبي الحرم الخالدي المخزومي القَرشي الدمشقي, Abū l-Ḥasan ʿAlāʾ ad-Dīn ʿAlī ibn Abī l-Ḥaram al-Ḫālidī al-Maẖzūmī al-Quraxī ad-Dimaxqī— (Damasc, 1213 - el Caire, 1288), més conegut com a Ibn an-Nafís —en àrab ابن النفيس, Ibn an-Nafīs— va ser un erudit i metge àrab que va descriure per primera vegada la circulació pulmonar de la sang.

Nou!!: Metabolisme і Ibn an-Nafís · Veure més »

Inhibidor enzimàtic

Proteasa HIV en un complex amb un inhibidor ritonavir. L'estructura de la proteasa és la que es veu en vermell, balu i groc. El inhibidor es troba prop del centre com una bola petita. Formada a partir del PDB 1HXW Els inhibidors enzimàtics són molècules que uneixen els enzims i fan disminuir la seva activitat.

Nou!!: Metabolisme і Inhibidor enzimàtic · Veure més »

Inosina

La inosina és un nucleòsid intermediari de les rutes de síntesi d'àcids nucleics, de fórmula empírica C10H12N4O5 que es forma quan la hipoxantina s'uneix a un anell de ribosa (també conegut com a ribofuranosa) a través d'un enllaç glucosídic β-N9.

Nou!!: Metabolisme і Inosina · Veure més »

Insulina

Cristalls d'Insulina La insulina és una hormona que té efectes importants sobre el metabolisme i altres funcions de l'organisme.

Nou!!: Metabolisme і Insulina · Veure més »

Intestí

L'intestí és la part visceral tubular del tub digestiu que s'estén des de l'estómac fins a l'anus.

Nou!!: Metabolisme і Intestí · Veure més »

Intoxicació

La intoxicació o enverinament és un tipus de malaltia deguda a l'exposició a una substància tòxica, sigui sintètica o bé creada per un ésser viu (bacteri, fong,...), normalment per ingestió o inhalació.

Nou!!: Metabolisme і Intoxicació · Veure més »

Isoprè

Lisoprè o 2-metil-1,3-butadiè és un compost orgànic amb fórmula CH2.

Nou!!: Metabolisme і Isoprè · Veure més »

Lactat deshidrogenasa

La lactat deshidrogenasa (LDH o LD) és un enzim de tipus oxidoreductasa, perquè catalitza una reacció d'oxidació-reducció en la qual el piruvat és reduït a lactat gràcies a l'oxidació del NADH a NAD+.

Nou!!: Metabolisme і Lactat deshidrogenasa · Veure més »

Lípid

Bicapa lipídica Els lípids són biomolècules insolubles en aigua que presenten solubilitat elevada en dissolvents orgànics, com ara el cloroform.

Nou!!: Metabolisme і Lípid · Veure més »

Litòtrof

Els litòtrofs són un grup divers d'organismes que fan servir substrat inorgànic (normalment d'origen mineral) per obtenir equivalents reductors per al seu ús en la biosíntesi (per exemple, en la fixació de diòxid de carboni) o conservació de l'energia (és a dir, la producció d'ATP) a través de la respiració aeròbica o anaeròbica.

Nou!!: Metabolisme і Litòtrof · Veure més »

Lleis de la termodinàmica

Les lleis de la termodinàmica descriuen, en principi, al transport privat de calor i treball en els processos termodinàmics. No obstant això, des de la seva concepció, aquestes lleis de la física es van convertir en les més importants de tota Física i altres ciències relacionades amb la termodinàmica.

Nou!!: Metabolisme і Lleis de la termodinàmica · Veure més »

Llum solar

Llum solar lluint a través dels núvols al castell de Dunstanburgh, Anglaterra La llum solar, en el més ampli sentit, és l'espectre total de radiació electromagnètica provinent del Sol.

Nou!!: Metabolisme і Llum solar · Veure més »

Louis Pasteur

Louis Pasteur (Dole, 27 de desembre 1822 – Villeneuve-l'Étang, Marnes-la-Coquette, 28 de setembre 1895) fou un microbiòleg i químic francès.

Nou!!: Metabolisme і Louis Pasteur · Veure més »

Macromolècula

Imatge tridimensional d'una macromolècula (una proteïna). Una macromolècula és una molècula de dimensions molt grans i de pes molecular molt elevat.

Nou!!: Metabolisme і Macromolècula · Veure més »

Magnesi

El magnesi (element químic de símbol Mg i nombre atòmic 12) és un metall blanc brillant, d'aspecte semblant a l'argent.

Nou!!: Metabolisme і Magnesi · Veure més »

Mamífers

Els mamífers (Mammalia) són una classe de vertebrats que es caracteritzen principalment pel seu pelatge i el fet que alimenten les cries amb llet secretada per glàndules mamàries.

Nou!!: Metabolisme і Mamífers · Veure més »

Múscul

Músculs humans segons un dibuix de l'anatomista Andreas Vesal (''De humani corporis fabrica'' (1543). El múscul (del llatí, musculus, diminutiu de mus, "ratolí"El nom se li va donar a causa de la semblança que hom ha vist entre els moviments d'aquest rosegador i els que fa un múscul quan es contreu (accedit el 25 gener 2008)) és el teixit contràctil del cos; deriva de la capa mesodèrmica de cèl·lules germinals embrionàries.

Nou!!: Metabolisme і Múscul · Veure més »

Medicament

Medicament per via oral Presentació habitual dels medicaments Un medicament pot ser vagament definit com a qualsevol substància destinada a ser utilitzada en el diagnòstic, cura, mitigació, tractament o prevenció de malalties.

Nou!!: Metabolisme і Medicament · Veure més »

Membrana biològica

Secció de les estructures que es poden formar pels fosfolípids en solucions aquoses Una membrana biològica o biomembrana és una membrana que tanca o separa que actua com barrera selectiva, dins o al voltant d'una cèl·lula biològica.

Nou!!: Metabolisme і Membrana biològica · Veure més »

Membrana plasmàtica

Estructura de la membrana plasmàtica La membrana plasmàtica (o membrana cel·lular) és la part que envolta a la cèl·lula però no l'aïlla del medi sinó que fa que l'interior cel·lular pugui relacionar-se amb altres cèl·lules.

Nou!!: Metabolisme і Membrana plasmàtica · Veure més »

Metabòlit

Un metabòlit és qualsevol molècula utilitzada o produïda durant el metabolisme.

Nou!!: Metabolisme і Metabòlit · Veure més »

Metabolisme àcid de les crassulàcies

La Pinya americana és una planta CAM El metabolisme àcid de les crassulàcies, també conegut per les sigles CAM, és un tipus de fixació de carboni present en algunes plantes.

Nou!!: Metabolisme і Metabolisme àcid de les crassulàcies · Veure més »

Metabolisme basal

El metabolisme basal és la quantitat mínima d'energia necessària perquè subsisteixi una cèl·lula pluricel·lular subeucariotal.

Nou!!: Metabolisme і Metabolisme basal · Veure més »

Metabolisme dels esteroides

Versió simplificada de l'última part de la ruta de síntesi d'esteroides, en què els intermedis isopentenil pirofosfat (IPP) i pirofosfat de dimetilal·lil (DMAPP) formen pirofosfat de geranil (GPP), esqualè i, finalment, lanosterol, el primer esteroide de la ruta. S'ometen alguns intermedis per una major claredat. El metabolisme dels esteroides és el conjunt complet de reaccions químiques dins dels organismes que produeixen, modifiquen i consumeixen esteroides.

Nou!!: Metabolisme і Metabolisme dels esteroides · Veure més »

Metal·lotioneïna

domini Beta-E-del blat La metal·lotioneïna, en anglès: Metallothionein (MT), és una família de proteïnes rica en cisteïna i de baix pes molecular, dins el rang de pes molecular de 500 a 14000 Da.

Nou!!: Metabolisme і Metal·lotioneïna · Veure més »

Metall de transició

Se sol anomenar metall de transició, o metall del bloc d als elements 21 a 30, 39 a 48 i 71 a 80 de la taula periòdica.

Nou!!: Metabolisme і Metall de transició · Veure més »

Metanogen

Els metanogens són microorganismes que produeixen metà com a subproducte metabòlic en ambients anòxics.

Nou!!: Metabolisme і Metanogen · Veure més »

Microscopi electrònic

Microscopi electrònic de transmissió. El microscopi electrònic és un aparell que permet fer observacions de la matèria a nivells molt més petits que la microscòpia òptica.

Nou!!: Metabolisme і Microscopi electrònic · Veure més »

Midó

creus d'extinció El midó o amidó és el polisacàrid de reserva propi de les cèl·lules vegetals.

Nou!!: Metabolisme і Midó · Veure més »

Mitocondri

Mitocondris vists a gran augment a través d'un microscopi electrònic de transmissió. En biologia cel·lular, un mitocondri és un procariota o un orgànul tancat per una membrana que es troba a la majoria de les cèl·lules eucariotes.

Nou!!: Metabolisme і Mitocondri · Veure més »

Molècula

Representació esquemàtica dels àtoms (boles negres) i els enllaços moleculars (barres blanques) d'una molècula de C60, és a dir, un compost format per seixanta àtoms de carboni En química, una molècula (del nou llatí molecula, que és un diminutiu del mot moles, 'massa') és un grup elèctricament neutre i suficientment estable d'almenys dos àtoms en una configuració definida, units per enllaços químics forts (covalents o enllaç iònic).

Nou!!: Metabolisme і Molècula · Veure més »

Molècula amfipàtica

Els fosfolípids tenen un comportament amfipàtic. Una molècula amfipàtica o amfifílica és aquella molècula que en la seva estructura molecular té un extrem hidròfil -que és soluble en aigua- i un altre d'hidròfob -que rebutja l'aigua.

Nou!!: Metabolisme і Molècula amfipàtica · Veure més »

Monòmer

Un monòmer és una molècula de petita massa molecular que unida a altres monòmers, de vegades cents o milers, mitjançant enllaços químics, generalment covalents, formen macromolècules anomenades polímers.

Nou!!: Metabolisme і Monòmer · Veure més »

Monosacàrid

''D''-glucosa és una aldohexosa amb la fórmula (C·H2O)6. Els àtoms en vermell són el grup aldehid i els àtoms blaus mostren el centre de asimetria més llunyà del grup aldehid; atès que té el grup -OH a la dreta de la projecció de Fischer, es tracta d'un ''D''-monosacàrid Els monosacàrids són els glúcids més senzills, formats per una cadena no ramificada de tres a vuit àtoms de carboni, un porta un grup carbonil, mentre que la resta porten grups hidroxils i àtoms d'hidrogen.

Nou!!: Metabolisme і Monosacàrid · Veure més »

Nervi

Un nervi és una estructura en forma de cordó constituïda principalment per axons i les cèl·lules glials associades, agrupats en fibres nervioses i reunits en fascicles per mitjà de teixit conjuntiu.

Nou!!: Metabolisme і Nervi · Veure més »

Niacina

La niacina, també coneguda com a vitamina PP o àcid nicotínic, és una vitamina hidrosoluble incolora molt abundant a la natura.

Nou!!: Metabolisme і Niacina · Veure més »

Nicotinamida adenina dinucleòtid

La nicotinamida adenina dinucleòtid abreujada com NAD és un coenzim d'oxidoreducció present en totes les cèl·lules vives.

Nou!!: Metabolisme і Nicotinamida adenina dinucleòtid · Veure més »

Nicotinamida adenina dinucleòtid fosfat

La nicotinamida adenina dinucleòtid fosfat, abreviada NADP+ (forma oxidada) i NADPH (forma reduïda), és un coenzim que conté vitamina B3 i que intervé en nombroses reaccions metabòliques d'oxido-reducció.

Nou!!: Metabolisme і Nicotinamida adenina dinucleòtid fosfat · Veure més »

Nitrat

L'ió nitrat En química inorgànica, un nitrat és un ió derivat per descomposició de l'àcid nítric, format per un àtom de nitrogen i tres d'oxigen (NO3-). El radical nitrat ·NO3 té un electró desaparellat que el fa molt reactiu, sobretot en l'atmosfera.

Nou!!: Metabolisme і Nitrat · Veure més »

Nitrificació

Cicle del nitrogen La nitrificació és l'oxidació biològica de l'amoni amb oxigen a nitrit seguida per l'oxidació d'aquests nitrits a nitrats.

Nou!!: Metabolisme і Nitrificació · Veure més »

Nitrit

ressonància híbrida que mostra els enllaços de N-O a l'ió nitrit tenen ordre d'enllaç de vora 1,5; deixant gran part de la càrrega negativa simple compartida entre els àtoms d'oxigen terminals Model CPK de NO2− estructures canòniques de NO2− que contribueixen a la ressonància híbrida mostrada dalt L'ió nitrit és NO2−.

Nou!!: Metabolisme і Nitrit · Veure més »

Nitrogen

El nitrogen, o azot, és l'element químic de símbol N, nombre atòmic 7 i massa atòmica 14,00674 u.

Nou!!: Metabolisme і Nitrogen · Veure més »

Nucleòsid

Un nucleòsid és una molècula que es forma a partir de la unió covalent d’una base nitrogenada i d’un sucre mitjançant un enllaç de tipus N-glicosídic.

Nou!!: Metabolisme і Nucleòsid · Veure més »

Nucleòtid

Els nucleòtids són les unitats estructurals bàsiques dels àcids nucleics, és a dir que els àcids nucleics estan formats per l'encadenament de nucleòtids.

Nou!!: Metabolisme і Nucleòtid · Veure més »

Nutrició

Banquet durant el segle XVI La nutrició és la ciència que estudia els nutrients i altres substàncies alimentàries, i la forma en què el cos les assimila.

Nou!!: Metabolisme і Nutrició · Veure més »

Nutrient

Els nutrients poden tenir tres funcions.

Nou!!: Metabolisme і Nutrient · Veure més »

Organòtrof

Un organòtrof és un organisme que obté hidrogen o electrons de substrats orgànics.

Nou!!: Metabolisme і Organòtrof · Veure més »

Organisme

Aquesta cèl·lula d'''Escherichia coli'' és un exemple de microorganisme procariota. Un bolet polipor té una relació de parasitisme amb el seu hoste. Un fong micoriza ericoid En biologia, un organisme, sovint associat i anomenat ésser viu, és un conjunt d'àtoms i molècules que forma una estructura material molt organitzada i complexa, en la qual intervenen sistemes de comunicació molecular, que es relaciona amb el medi ambient amb un intercanvi de matèria i energia d'una forma ordenada i que exerceix les funcions bàsiques de la vida que són la nutrició, la relació i la reproducció, de tal manera que els organismes actuen i funcionen per si mateixos sense perdre el seu nivell estructural fins a la seva mort.

Nou!!: Metabolisme і Organisme · Veure més »

Organisme aeròbic

S'anomenen aerobis o aeròbics a aquells organismes que viuen en aerobiosi, és a dir, que només són capaços de viure o desenvolupar-se en presència d'oxigen, ja que utilitzen aquesta molècula per a la respiració.

Nou!!: Metabolisme і Organisme aeròbic · Veure més »

Organisme pluricel·lular

En aquesta imatge, es veu un'' Caenorhabditis elegans'' del tipus silvestre; s'il·lumina per observar els nuclis de les cèl·lules Un organisme pluricel·lular és un organisme que està constituït per més d'una cèl·lula, i que conté cèl·lules diferenciades que realitzen funcions especialitzades.

Nou!!: Metabolisme і Organisme pluricel·lular · Veure més »

Organisme unicel·lular

''Valonia ventricosa'' un dels unicel·lulars més grossos. Un organisme unicel·lular està format per una cèl·lula o un sol tipus de cèl·lula, com passa en tots els bacteris i els protozous, paramecis, amebes, ciliats, etc.

Nou!!: Metabolisme і Organisme unicel·lular · Veure més »

Oxidació β

Esquema que mostra l'acció de la carnitina L'oxidació β és el procés pel qual els àcids grassos, sota la forma de molècules d'acil-CoA es divideixen en els mitocondris i/o en els peroxisomes per a generar acetil-CoA, la molècula d'entrada per al cicle de l'àcid cítric.

Nou!!: Metabolisme і Oxidació β · Veure més »

Oxigen

L'oxigen, dels ètims grecs ὀξύς (oxys) ("àcid", del gust dels àcids) i -γενής (-genēs) ("productor", literalment "engendrador"), és l'element químic de nombre atòmic 8.

Nou!!: Metabolisme і Oxigen · Veure més »

Paràsit

Poll de mar; isòpode del gènere ''Anilocra'' (família des cimotoids Cymothoidae) parasitant una xucla (''Spicara maena'') Exemple d'ectoparasitisme. Un paràsit és un organisme que estableix una relació tròfica amb un altre organisme d'una altra espècie anomenat l'hoste del que s'alimenta el paràsit produint-li perjudicis tot i que rarament li produeix la mort.

Nou!!: Metabolisme і Paràsit · Veure més »

Pentosa

Una pentosa és un monosacàrid fet per 5 carbonis.

Nou!!: Metabolisme і Pentosa · Veure més »

Peròxid d'hidrogen

L'aigua oxigenada o peròxid d'hidrogen (H2O2), és un compost químic lleugerament diferent a l'aigua (H2O), ja que conté un oxigen extra en cada molècula.

Nou!!: Metabolisme і Peròxid d'hidrogen · Veure més »

Peroxidasa

Glutatió Peroxidasa 1 Les Peroxidases són una gran família d'enzims que catalitzen les reaccions en la forma: Per a molts d'aquests enzims el substrat bioquímic òptim és el peròxid d'hidrogen, per altres són més actives amb hidroperòxids orgànics com els peròxids lípids.

Nou!!: Metabolisme і Peroxidasa · Veure més »

PH

La llimona és una fruita àcida, pH ≈ 2,3 El pH és una mesura quantitativa de l'acidesa o basicitat d'una dissolució, que es determina per l'activitat dels cations oxoni, H3O+, en dissolució.

Nou!!: Metabolisme і PH · Veure més »

Pigment fotosintètic

Un pigment fotosintètic (pigment auxiliar; pigment del cloroplast; pigment antena) és un pigment que està present als cloroplasts o bacteris fotosintètics i captura l'energia de la llum necessària per a la fotosíntesi.

Nou!!: Metabolisme і Pigment fotosintètic · Veure més »

Pirimidina

La pirimidina és un compost orgànic, semblant al benzè, però amb un anell heterocíclic: dos àtoms de nitrogen substitueixen al carboni a les posicions 1 i 3.

Nou!!: Metabolisme і Pirimidina · Veure més »

Plantes

Les plantes (Plantae) són organismes multicel·lulars autòtrofs (productors primaris).

Nou!!: Metabolisme і Plantes · Veure més »

Plastidi

Arbre filogenètic dels plastidis. Plastidi - Cloroplast i etioplast - Cromoplast Leucoplast - Amiloplast - Eleoplast - Proteoplast Un plastidi o plast és un grup d'orgànuls presents en la cèl·lula vegetal.

Nou!!: Metabolisme і Plastidi · Veure més »

Plegament proteic

Dibuix representant la configuració d'un polímer proteic (línia en la imatge esquerra) abans i després de replegar-se (dreta). Les cintes de la imatge plegada representen estructures organitzades com l'hèlix alfa o el full beta. El plegament proteic és el procés físic pel qual un polipèptid es replega en la seva estructura tridimensional característica i funcional.

Nou!!: Metabolisme і Plegament proteic · Veure més »

Polímer

El poliestirè és un polímer format a partir de la unitat repetitiva d'estirè Els polímers són macromolècules (generalment orgàniques) formades per la unió de molècules més petites anomenades monòmers.

Nou!!: Metabolisme і Polímer · Veure més »

Polinucleòtid

Polinucleòtid és una molècula orgànica del polímer compost per monòmers de nucleòtids covalentment en règim de servitud en una cadena.

Nou!!: Metabolisme і Polinucleòtid · Veure més »

Polisacàrid

Estructura tridimensional de la cel·lulosa, un dels polisacàrids més utilitzats en la natura i a nivell industrial. Els polisacàrids són carbohidrats relativament complexos.

Nou!!: Metabolisme і Polisacàrid · Veure més »

Potassi

El potassi és un element químic de la taula periòdica el símbol del qual és K (kalium) i el nombre atòmic del qual és 19.

Nou!!: Metabolisme і Potassi · Veure més »

Potencial d'acció

electrofisiològiques utilitzades en el mesurament. Un potencial d'acció o impuls elèctric és una ona de descàrrega elèctrica que viatja al llarg de la membrana de la cèl·lula.

Nou!!: Metabolisme і Potencial d'acció · Veure més »

Pressió osmòtica

Pressió osmòtica. En blau cel es representen les molècules de dissolvent i en vermell les de solut. La dissolució més concentrada és la hipertònica i la dissolució diluïda (o el dissolvent sol) la hipotònica. La pressió osmòtica és la diferència de pressions que hi ha entre els dos costats d'una membrana semipermeable que separa dues dissolucions de concentracions diferents quan el sistema assoleix l'equilibri.

Nou!!: Metabolisme і Pressió osmòtica · Veure més »

Procariotes

Arbre filogenètic. Els procariotes són els dos arbres de l'esquerra. Els noms científics en llatí apareixen en cursiva. Els procariotes (del grec pros.

Nou!!: Metabolisme і Procariotes · Veure més »

Producte natural

isbn.

Nou!!: Metabolisme і Producte natural · Veure més »

Protó

El protó és una partícula subatòmica amb càrrega elèctrica positiva d'1 e (1,6 × 10-19 C).

Nou!!: Metabolisme і Protó · Veure més »

Proteasa

Una proteasa o proteïnasa és un enzim que talla les seqüències polipeptídiques mitjançant la hidròlisi dels enllaços peptídics.

Nou!!: Metabolisme і Proteasa · Veure més »

Proteïna

Representació tridimensional de la mioglobina, que mostra acolorides les hèlix alfa. L'estructura d'aquesta proteïna va ser la primera que Max Perutz i Sir John Cowdery Kendrew van resoldre per cristal·lografia de raigs X l'any 1958, fet pel qual van rebre el Premi Nobel de Química de l'any 1962. Les proteïnes, també denominades polipèptids, són compostos orgànics fets d'aminoàcids arranjats en una cadena lineal oscarufona i units per enllaços peptídics entre els grups carboxil i amino de residus adjacents.

Nou!!: Metabolisme і Proteïna · Veure més »

Proteïna fibrosa

Triple hèlix de tropocol·lagen. Les proteïnes fibroses, o escleroproteïnes, constitueixen una de les dues classes principals de proteïnes, junt amb les proteïnes globulars.

Nou!!: Metabolisme і Proteïna fibrosa · Veure més »

Proteïna globular

Estructura tridimensional de l'hemoglobina, una proteïna globular. Les proteïnes globulars, o esferoproteïnes són un dels tres tipus principals de la classificació de les ''proteïnes'' per la seva forma (globulars, fibroses i mixtes), i es diferencien fonamentalment de les fibroses per ser més o menys solubles en dissolucions aquoses (on formen suspensions ''col·loïdals''), sent les fibroses pràcticament insolubles.

Nou!!: Metabolisme і Proteïna globular · Veure més »

Proteòmica

La proteòmica és l'estudi bioquímic de les proteïnes.

Nou!!: Metabolisme і Proteòmica · Veure més »

Protists

Els protists (Protista) o protoctists són un grup divers d'organismes eucariotes d'estructura molt simple, que inclou els protozous i les algues.

Nou!!: Metabolisme і Protists · Veure més »

Purificació de proteïnes

La purificació de proteïnes és una sèrie de processos encaminats a aïllar un sol tipus de proteïna d'una mescla complexa.

Nou!!: Metabolisme і Purificació de proteïnes · Veure més »

Purina

Estructura química de l'adenina Estructura química de la guanina Les purines són uns compostos orgànics bicíclics, és a dir, formats per dos anells units entre si.

Nou!!: Metabolisme і Purina · Veure més »

Quimiotròfia

Una fumarola de l'oceà Atlàntic que proporciona energia i nutrients La quimiotròfia és una estratègia metabòlica que usen diversos éssers viu caracteritzada per usar compostos químics en els seus processos metabòlics com a font d'energia.

Nou!!: Metabolisme і Quimiotròfia · Veure més »

Quitina

Estructura molecular de la '''quitina'''. Es pot observar dues unitats de acetilglucosamina, unides pel enllaços β-1,4La quitina és el component principal de les parets cel·lulars dels fongs i del resistent exoesquelet que tenen la majoria dels insectes i altres artròpodes, i alguns altres animals.

Nou!!: Metabolisme і Quitina · Veure més »

Reacció d'oxidació-reducció

FAD. Una reacció de reducció-oxidació, oxidoreducció, o simplement reacció redox és aquella reacció química en la qual hi ha una transferència electrònica entre els reactius, donant lloc a un canvi en els seus estats d'oxidació pel que fa als productes.

Nou!!: Metabolisme і Reacció d'oxidació-reducció · Veure més »

Reacció de deshidratació

La reacció de deshidratació o la síntesi de deshidratació en química o ciències biològiques, es defineix normalment com una reacció química que implica la pèrdua d'aigua per part de la molècula que reacciona.

Nou!!: Metabolisme і Reacció de deshidratació · Veure més »

Reacció química

Representació de l'exemple de la combustió del metà. Una reacció química és un procés que implica un canvi en l'estructura electrònica d'una o de diverses molècules, mitjançant el trencament i formació d'enllaços químics.

Nou!!: Metabolisme і Reacció química · Veure més »

Receptor (bioquímica)

Esquema de receptor transmembrana. '''E''': espai extracel·lular; '''I''': espai intracel·lular; '''P''': membrana plasmàtica. En bioquímica, un receptor és una molècula proteica, allotjada o bé a la membrana plasmàtica o al citoplasma d'una cèl·lula, a la qual es pot adherir una molècula senyalitzadora mòbil.

Nou!!: Metabolisme і Receptor (bioquímica) · Veure més »

Reduccionisme

El reduccionisme és la concepció que qualsevol sistema o entitat complexa es pot entendre i analitzar millor si es descompon en els elements que la formen, ja que tot conjunt s'explica per les propietats dels seus components.

Nou!!: Metabolisme і Reduccionisme · Veure més »

Reductasa

Una reductasa és un enzim que catalitza una reacció de reducció.

Nou!!: Metabolisme і Reductasa · Veure més »

Regulació al·lostèrica

Corba de regulació al·lostèrica. La regulació al·lostèrica o al·losterisme és la regulació enzimàtica o d'una altra proteïna per la unió d'una molècula efectora en una part al·lostèrica (una part que no sigui la zona activa) de la proteïna.

Nou!!: Metabolisme і Regulació al·lostèrica · Veure més »

Rent

El llevat, rent, lleute o la llevadura és qualsevol dels diversos fongs microscòpics unicel·lulars que són importants per llur capacitat a realitzar la fermentació d'hidrats de carboni, que produeix diverses substàncies.

Nou!!: Metabolisme і Rent · Veure més »

Reparació de l'ADN

Els danys en l'ADN provoquen una gran quantitat de cromosomes trencats. La reparació de l'ADN és un conjunt de processos pels quals una cèl·lula identifica i corregeix danys fets a les molècules d'ADN que en codifiquen el genoma.

Nou!!: Metabolisme і Reparació de l'ADN · Veure més »

Replicació de l'ADN

Durant la replicació de l'ADN, la doble hèlix es divideix en dues parts: les bases nitrogenades de cada meitat s'acoblen amb la base homòloga, formant així la cadena mancant. La replicació de l'ADN és el mecanisme molecular per mitjà del qual l'ADN produeix una còpia de si mateix.

Nou!!: Metabolisme і Replicació de l'ADN · Veure més »

Respiració cel·lular

La respiració cel·lular és la degradació total, per mitjà de l'oxidació, d'algunes substàncies orgàniques fins a matèria inorgànica per alliberar energia.

Nou!!: Metabolisme і Respiració cel·lular · Veure més »

Ribosa

La ribosa, que existeix principalment com a -ribosa, és un compost orgànic amb una àmplia presència a la natura.

Nou!!: Metabolisme і Ribosa · Veure més »

Ribosoma

Els ribosomes són orgànuls no membranosos només visibles al microscopi electrònic a causa de la seva reduïda grandària (29 nm. en cèl·lula procariota i 32 nm. en eucariota).

Nou!!: Metabolisme і Ribosoma · Veure més »

Ribozim

Estructura d'un ribozim cap de martell o "hammerhead" Els ribozims són àcids ribonucleics (ARN) amb capacitat enzimàtica presents a les cèl·lules amb múltiples funcions tan importants com, per exemple, el processament de l'ARN.

Nou!!: Metabolisme і Ribozim · Veure més »

RuBisCO

La ribulosa-1,5-bisfosfat carboxilasa/oxigenasa, coneguda habitualment amb el sobrenom de RuBisCo, és un enzim que participa en el cicle de Calvin catalitzant el primer pas principal en la fixació del carboni.

Nou!!: Metabolisme і RuBisCO · Veure més »

Ruta del mevalonat

Ruta del mevalonat La ruta del mevalonat és la ruta metabòlica cel·lular de formació de difosfat de dimetilal·lil (DMAPP) i difosfat d'isopentil (IPP) a partir d'acetil-CoA.

Nou!!: Metabolisme і Ruta del mevalonat · Veure més »

Ruta metabòlica

ATP i poder reductor (NADH). En bioquímica, una ruta metabòlica o via metabòlica és una seqüència de reaccions químiques que condueixen d'un substrat inicial a un o diversos productes finals, a través d'una sèrie de metabòlits intermediaris.

Nou!!: Metabolisme і Ruta metabòlica · Veure més »

Santorio Santorio

Santorio Santorio (29 de març de 1561 -22 de febrer de 1636 a Venècia), també conegut com a Sanctorio Sanctorio, Santorio Santorii, Sanctorius de Pàdua, i diverses combinacions d'aquests noms, fou un fisiòleg, metge i professor italià que va introduir un enfocament quantitatiu en la medicina.

Nou!!: Metabolisme і Santorio Santorio · Veure més »

Síntesi proteica

Taula de corresponència entre els codons i els aminoàcidsLa síntesi de proteïnes o proteogènesi és el procés anabòlic mitjançant el qual es formen les proteïnes a partir dels aminoàcids.

Nou!!: Metabolisme і Síntesi proteica · Veure més »

Segon missatger

En fisiologia cel·lular, un sistema de segon missatger és un mètode de senyalament cel·lular a través del qual una molècula permet la transducció d'un senyal provinent de l'exterior d'una cèl·lula cap a l'interior o la superfície d'ella.

Nou!!: Metabolisme і Segon missatger · Veure més »

Segon principi de la termodinàmica

El segon principi de la termodinàmica diu que tots els sistemes tendeixen sempre a tenir major desordre (és a dir, major entropia).

Nou!!: Metabolisme і Segon principi de la termodinàmica · Veure més »

Sistema de tres dominis

bacteris, arqueobacteris i eucariotes. El sistema de tres dominis és una forma d'agrupació dels diferents regnes de la taxonomia tradicional en tres grans clades classificats per dominis.

Nou!!: Metabolisme і Sistema de tres dominis · Veure més »

Sistema tancat

Esquema que representa les parts d'un sistema físic, el sistema serà tancat si la frontera no permet cap tipus d'interacció amb l'entorn. Un sistema tancat és un sistema físic (o químic) que no interacciona amb altres agents físics situats fora d'ell i per tant no està connectat casualment ni correlacionalment amb res extern a ell.

Nou!!: Metabolisme і Sistema tancat · Veure més »

Sistema termodinàmic

Sistema, frontera i entorn Un sistema termodinàmic és una regió macroscòpica definida de l'univers que s'estudia a partir dels principis de la termodinàmica.

Nou!!: Metabolisme і Sistema termodinàmic · Veure més »

Sodi

El sodi és un element químic de símbol Na i nombre atòmic 11.

Nou!!: Metabolisme і Sodi · Veure més »

Sofre

El sofre és un element químic de nombre atòmic 16 i símbol S, i també és un mineral.

Nou!!: Metabolisme і Sofre · Veure més »

Substrat (bioquímica)

En química, un substrat químic és una espècie química que es considera, de forma explícita, objecte de l'acció d'altres reactius.

Nou!!: Metabolisme і Substrat (bioquímica) · Veure més »

Sulfat

Sulfat de coure Un sulfat (SO42-) en química, és una sal o èster format per substitució dels dos àtoms d'hidrogen de l'àcid sulfúric.

Nou!!: Metabolisme і Sulfat · Veure més »

Sulfur

En química, un sulfur és la combinació del sofre (nombre d'oxidació -2) amb un element químic o amb un radical.

Nou!!: Metabolisme і Sulfur · Veure més »

Túbul-T

Els túbuls T o túbuls transversals són estructures presents en les cèl·lules del múscul esquelètic i cardíac.

Nou!!: Metabolisme і Túbul-T · Veure més »

Teoria de control

El concepte del llaç de control per controlar el comportament dinàmic de la referència: es tracta de realimentació negativa, ja que al valor sensat se li resta el valor desitjat per crear el senyal d'error, que és amplificat pel controlador. La teoria de control és un camp interdisciplinari de l'enginyeria i la matemàtica que tracta sobre el comportament de sistemes dinàmics.

Nou!!: Metabolisme і Teoria de control · Veure més »

Termodinàmica biològica

La termodinàmica biològica és una frase que a vegades s'utilitza per a referir-se a la bioenergètica, l'estudi de la transformació d'energia en les ciències de la vida.

Nou!!: Metabolisme і Termodinàmica biològica · Veure més »

Terpè

pi.Els terpens són polímers de l'isoprè (2,metil - 1,3 butadiè), compostos orgànics de fórmula general (C5H8)n.

Nou!!: Metabolisme і Terpè · Veure més »

Terpenoide

Estructura molecular de l'isoprè, la unitat química dels terpenoidesEls terpenoides, anomenats també isoprenoides, són una vasta i diversa classe de compostos orgànics similars als terpens, formats per unitats de 5 carbonis d'isoprè (isopentenil difosfat), acoblades i modificades de moltes maneres diferents.

Nou!!: Metabolisme і Terpenoide · Veure més »

Tilacoide

Un tilacoide és un sac aplanat, o vesícula, que forma part de l'estructura de la membrana interna del cloroplast; lloc de les reaccions captadores de llum de la fotosíntesi i de la fotofosforilació; les piles de tilacoides formen col·lectivament els grana.

Nou!!: Metabolisme і Tilacoide · Veure més »

Tiosulfat

Estructura de l'anió tiosulfat Model de barres i boles de l'anió tiosulfat El tiosulfat (S2O32−) és un oxoanió de sofre.

Nou!!: Metabolisme і Tiosulfat · Veure més »

Traça (química)

En la química, s'anomena traça al component d'una mescla, quan el troben en proporcions molt petites.

Nou!!: Metabolisme і Traça (química) · Veure més »

Transcripció genètica

Transcripció de l'ADN a ARNLa transcripció de l'ADN és el primer procés de l'expressió genètica.

Nou!!: Metabolisme і Transcripció genètica · Veure més »

Transcriptasa inversa

La transcriptasa inversa o retrotranscriptasa (RT en anglès) és el nom que es dóna a un conjunt d'enzims de tipus ADN-polimerasa, que tenen com a funció sintetitzar ADN de doble cadena utilitzant com a motlle ARN monocatenari, és a dir, catalitzar la retrotranscripció o transcripció inversa.

Nou!!: Metabolisme і Transcriptasa inversa · Veure més »

Transport actiu

Bomba sodi-potassi, un exemple de transport actiu. El transport actiu consisteix en el transport de substàncies en contra de gradient, per fer aquest transport es requereix energia.

Nou!!: Metabolisme і Transport actiu · Veure més »

Treball (física)

En física, el treball és l'energia que es transfereix a un objecte en aplicar-li una força neta que li causarà un desplaçament.

Nou!!: Metabolisme і Treball (física) · Veure més »

Triacilglicerol

Un triacilglicerol format per glicerol més àcid palmític, àcid oleic i àcid alfa-linoleic. Els triacilglicerols o triglicèrids són acilglicerols, un tipus de lípids formats per una molècula de glicerol, esterificada en els seus tres grups hidroxil, amb tres àcids grassos saturats o insaturats.

Nou!!: Metabolisme і Triacilglicerol · Veure més »

Trifosfat d'adenosina

El trifosfat d'adenosina, àcid adenosinatrifosfòric, adenosinatrifosfat o adenosina-5'-trifosfat (ATP) és un nucleòtid multifuncional que té un paper important en la biologia cel·lular com a coenzim; ja que és considerat com “la moneda molecular” de transferència energètica intracel·lular.

Nou!!: Metabolisme і Trifosfat d'adenosina · Veure més »

Urea

La urea és un compost químic cristal·lí, incolor, de fórmula CO(NH2)2.

Nou!!: Metabolisme і Urea · Veure més »

Verí

''Amanita phalloides'', un dels bolets més tòxics. Símbol estandarditzat per a les substàncies tòxiques a la UE esmentat a la Directiva 67/548/EEC. Un verí, tòxic o substància tòxica és un producte químic, o una mescla de substàncies, ja sigui sòlid, líquid o gasós, capaç de produir una intoxicació que altera les funcions normals de l'organisme quan entra en contacte amb ell, i que pot arribar a provocar lesions o fins i tot la mort.

Nou!!: Metabolisme і Verí · Veure més »

Vertebrats

Els vertebrats (Vertebrata) són un subfílum de metazous celomats deuteròstoms cordats, de simetria bilateral, proveïts d'un teixit ossi format per vèrtebres que protegeixen el sistema nerviós epineure, i dotats d'una dilatació cefàlica o encèfal protegida per una caixa cranial.

Nou!!: Metabolisme і Vertebrats · Veure més »

Via de 3 carbonis

Cicle de Calvin La Via de 3 carbonis és una via metabòlica per a la fixació del carboni en la fotosíntesi a la majoria de les plantes (altres vies són les C4 i el metabolisme àcid de les crassulàcies).

Nou!!: Metabolisme і Via de 3 carbonis · Veure més »

Via de 4 carbonis

Vía de C4(Hatch-Slack)- procés NADP-ME (NADP-malic enzyme.

Nou!!: Metabolisme і Via de 4 carbonis · Veure més »

Via de la pentosa fosfat

La via de la pentosa fosfat, ruta de la pentosa fosfat o també coneguda com a llançadora de fosfats de pentoses, és una via metabòlica estretament relacionada amb la glucòlisi durant la qual s'utilitza la glucosa per a generar ribosa, que és necessària per a la biosíntesi de nucleòtids i àcids nucleics.

Nou!!: Metabolisme і Via de la pentosa fosfat · Veure més »

Vida

Vida colonitzant una roca La vida és el període intermedi entre el naixement i la mort, tot i que no té una definició simple exacta, en part perquè el terme és sovint usat d'una manera molt oberta i amb ambigüitat, com en els conceptes vida eterna, vida artificial, o vida extraterrestre.

Nou!!: Metabolisme і Vida · Veure més »

Virus

Un virus (del llatí virus, "toxina" o "verí") és un agent infecciós submicroscòpic que és incapaç de créixer o reproduir-se si no és dins una cèl·lula hoste.

Nou!!: Metabolisme і Virus · Veure més »

Virus de la immunodeficiència humana

El virus de la immunodeficiència humana, comunament anomenat VIH, és l'agent causal de la sida.

Nou!!: Metabolisme і Virus de la immunodeficiència humana · Veure més »

Vitalisme

El vitalisme descriu certs corrents filosòfics i científics nascuts al segle XIX.

Nou!!: Metabolisme і Vitalisme · Veure més »

Vitamina

Les fruites i verdures són una font de vitamines. Una vitamina és un compost orgànic que l’organisme necessita com a nutrient en petites quantitats.

Nou!!: Metabolisme і Vitamina · Veure més »

Xarxa metabòlica

Una xarxa metabòlica és un conjunt complet de processos físics i metabòlics que determinen les propietats d'una cèl·lula des del punt de vista bioquímic i fisiològic.

Nou!!: Metabolisme і Xarxa metabòlica · Veure més »

Xenobiòtic

Un xenobiòtic (de la combinació de les paraules del grec: ξένος (xenos).

Nou!!: Metabolisme і Xenobiòtic · Veure més »

Xip d'ADN

Exemple d'un chip d'ADN amb 40000 proves. Un xip d'ADN (de l'anglès DNA microarrays) és una superfície sòlida a la qual s'uneixen una sèrie de fragments d'ADN.

Nou!!: Metabolisme і Xip d'ADN · Veure més »

Zinc

El zinc (de l'alemany zink; també conegut com a zenc, especialment quan es presenta en làmines) és un element químic metàl·lic amb el símbol Zn i el nombre atòmic 30.

Nou!!: Metabolisme і Zinc · Veure més »

Zona activa

Hipòtesi segons el model d'ajust induït sobre l'acció dels enzims. La zona activa és la regió de l'enzim a la que s'uneix el substrat bioquímic per a ser catalitzat o experimentar una altra reacció química.

Nou!!: Metabolisme і Zona activa · Veure més »

Redirigeix aquí:

Metabolisme cel·lular, Metabòlic, Metabòlica.

SortintEntrant
Hey! Estem a Facebook ara! »